Høring - endringer i kulturminneloven

Ot.prp. nr. 76 (2003-2004) ble fremmet juni 2004, jf. St.prp. nr. 70 (2003-2004).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.11.2003