Høring - Endringer i stykkprisforskriften som følge av endringer i straffeprosessloven knyttet til aktiv saksstyring

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i stykkprisforskriften. Forslaget er en oppfølging av Prop. 146 L (2020-2021) Endringer i straffeprosessloven mv. (aktiv saksstyring mv.).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.05.2022