Høring - endringer i tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven (TEK) og forskrift om saksbehandling og kontroll (SAK)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.09.2006

Til høringsinstanser i henhold til liste (PDF-format)

Deres ref

Vår ref

Dato

05/1435-23 KEK

13.06.06

Alle dokumentene er publisert i PDF-format.

Høringsuttalelser

Høringssvar uten kommentarer til forskriften

 • Barne- og likestillingsdepartementet (Publisert 06.09.06)
 • Fornyings- og administrasjonsdepartementet (Publisert 21.09.06)
 • Forsvarsbygg (Publisert 19.09.06)
 • Handelshøyskolen BI (Publisert 29.08.06)
 • Helse og Omsorgsdepartementet (Publisert 14.09.06)
 • Helsetilsynet (Publisert 29.08.06)
 • Justervesenet (Publisert 29.08.06)
 • Konkurransetilsynet (Publisert 06.09.06)
 • Kunnskapsdepartementet (Publisert 26.09.06)
 • Norges forskningsråd (Publisert 29.08.06)
 • Nærings- og handelsdepartementet (Publisert 18.09.06)
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt (Publisert 29.08.06)
 • Statskog SF (Publisert 19.09.06)
 • Utenriksdepartementet (Publisert 13.11.06).