Høring - endringsforslag til veileder for PUD/PAD

Energidepartementet foreslår endringer i veilederen til utarbeidelse av plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).

Status: På høring

Høringsfrist: 13.06.2024

Vår ref.: 24/1159

Endringsforslaget vil innebære at rettighetshaverne, når de utarbeider konsekvensutredninger som del av en PUD/PAD, skal beskrive globale forbrenningsutslipp av eventuell olje og gass utvunnet fra utbyggingen, samt eventuelle effekter av slike forbrenningsutslipp på miljøet i Norge, jf. vedlagte tekstforslag.

Rettighetshavernes omtale i PUD/PAD for utbyggingen vil inngå i departementets behandling av fremtidige utbyggingssaker, nærmere bestemt vurderinger opp mot Grunnloven § 112.

Departementet ber om eventuelle innspill til endringen sendes til Energidepartementet digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no eller sendt til postmottak@ed.dep.no. Forslaget til endring av veileder for PUD/PAD er også publisert på regjeringens hjemmesider. Fristen for innspill er 13. juni 2024.

Departementet vil gjennomgå og vurdere innkomne innspill før endringen gjøres i veilederen.

I tillegg vil departementet da gjøre enkelte mindre justeringer blant annet for å reflektere navneendringer i forvaltningen. Disse justeringene er ikke omfattet av høringen.

Med hilsen

Lars Erik Aamodt (e.f.)

ekspedisjonssjef                                                            Gaute Erichsen

                                                                                          avdelingsdirektør

 

A/S Norske Shell

Agder fylkeskommune

Aker BP ASA

Akershus fylkeskommune

Akvaplan-niva AS

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Barne- og familiedepartementet

Buskerud fylkeskommune

CapeOmega AS

Concedo AS

ConocoPhillips Skandinavia AS

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

DNO Norge AS

Equinor Energy AS

Fagforbundet

Fellesforbundet

Finansdepartementet

Finnmark fylkeskommune

Fiskebåt

Fiskeridirektoratet

Forsvarsdepartementet

Framtiden i våre hender

Greenpeace Norge

Harbour Energy Norge AS

Havforskningsinstituttet

Havindustritilsynet

Helse- og omsorgsdepartementet

Industri Energi

Innlandet fylkeskommune

INPEX Idemitsu Norge AS

International Research Institute of Stavanger AS - IRIS

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og distriktsdepartementet

Kultur - og likestillingsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Lime Petroleum AS

Longboat Energy AS

M Vest Energy AS

Miljødirektoratet

Miljøstiftelsen Bellona

Mime Petroleum AS

Møre og Romsdal fylkeskommune

Natur og Ungdom

Naturvernforbundet

Nordland fylkeskommune

Norges Fiskarlag

Norges institusjon for menneskerettigheter - NIM

Norges geologiske undersøkelse

Norges kystfiskarlag

Norges Miljøvernforbund

Norges rederiforbund

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Industri

Norsk institutt for luftforskning

Norsk institutt for vannforskning - NIVA

Norsk ornitologisk forening

Norsk Polarinstitutt

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Offshore Norge

OKEA ASA

OMV (Norge) AS

Oslo kommune

Pandion Energy AS

Petoro AS

Petro Arctic

Petrolia NOCO AS

PGNiG Upstream Norway AS

Repsol Norge AS

Riksantikvaren

Rogaland fylkeskommune

SABIMA - Samarbeidsrådet for biologisk mangfold

SAFE - Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren

Sametinget / Sámediggi

Samferdselsdepartementet

SINTEF Industri

SINTEF Petroleum AS

Sjøfartsdirektoratet

Source Energy AS

Stiftelsen Norsk Institutt for Naturforskning

Sval Energi AS

Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Telemark fylkeskommune

TotalEnergies EP Norge AS

Troms fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune

Utenriksdepartementet

Vestfold fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

Vår Energi ASA

Wellesley Petroleum AS

Wintershall DEA Norge AS

WWF-Norge

Zero Emission Resource Organisation

Østfold fylkeskommune