Høring – EU/EØS. Forslag til forordning for å forebygge og bekjempe seksuelle overgrep mot barn

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring Europakommisjonens forslag til forordning om regler for forebygging og bekjempelse av seksuelle overgrep mot barn. Forslaget har som formål å sikre en bedre oppsporing, etterforskning og rettsforfølgelse av lovovertredelser vedrørende internettrelaterte overgrep mot barn. Det pålegger relevante internettbaserte tjenestetilbydere å oppspore, rapportere, forhindre og fjerne materiale som viser seksuelt misbruk av barn på deres tjenester, samt etablering av et europeisk senter for forebygging og bekjempelse av seksuelt misbruk av barn.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 10.02.2023