Forsiden

Høring – Evaluering av statsforvalterenes geografiske inndeling

Status: På høring

Høringsfrist: 17.02.2023

Vår ref.: 22/7042

Høring – Evaluering av statsforvalternes geografiske inndeling Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har evaluert strukturen for statsforvalterne, og leverte sin rapport «Færre og bedre – en evaluering av statsforvalterstrukturen» til Kommunal- og distriktsdepartementet 30. september 2022. Kommunal- og distriktsdepartementet sender med dette rapporten på høring.

Bakgrunn
Statsforvalteren er Kongens og Regjeringens representant i fylket, og skal som sektormyndighet medvirke til at Stortingets og Regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp. Dette gjøres gjennom veiledning, dialog og tilsyn med kommunene, fylkeskommunene, innbyggerne og berørte virksomheter. Statsforvalteren skal bidra til å samordne, forenkle og effektivisere den statlige virksomheten i fylket. Det innebærer å ta samordningsinitiativ i fylket overfor andre statlige virksomheter og andre aktører der det er aktuelt, for å sikre at nasjonale mål nås på tvers av nivå og sektorer, og for å sikre samordning av statens styring av kommunene. Statsforvalteren er klagemyndighet for kommunale enkeltvedtak og vedtak gjort i spesialisthelsetjenesten, og tilsynsmyndighet etter særlovgivningen. I tillegg har statsforvalteren førstelinjeansvaret på flere områder. Statsforvalteren skal sikre likebehandling og rettsikkerhet for alle parter i sin forvaltning av lover og forskrifter. Statsforvalteren skal holde regjeringen og sentraladministrasjonen orientert om viktige spørsmål i fylket, og formidle relevant informasjon til kommunale, fylkeskommunale og statlige organ.

Bakgrunnen for at det ble gjennomført en evaluering, var at ny struktur for statsforvalterne ble iverksatt 1. januar 2019. 16 embeter ble til 10, og Statsforvalterens fellestjenester (STAF) ble etablert som en egen virksomhet. Vedtak om oppdeling av fylkene Oslo og Viken, Troms og Finnmark, og Vestfold og Telemark har reist spørsmålet om statsforvalterembetene i disse fylkene også bør deles.

Høringsspørsmål - anbefalingene i evalueringen
Departementet ber om vurderinger av anbefalingene fra DFØ som er å finne i rapportens kapittel 1. Anbefalingene følger under (vår nummerering). Vi har lagt til hjelpespørsmål knyttet til anbefalingene 6, 7 og 8 som vi ønsker at høringsinstansene drøfter særskilt i lys av rapporten:

  1. Embetene må sørge for bedre intern samordning mellom fagområder ut mot kommunene.
  2. Departementene må legge til rette for at ulempene som følger av funksjonsorganisering av statlige etater for statsforvalterens samordningsrolle blir kompensert.[1]
  3. Der lik rettsanvendelse er viktig, må embetene i samarbeid med styringsetatene jobbe videre med harmonisering av praksis mellom embeter.
  4. Embetene må sørge for god og tilpasset dialog med kommunene.
  5. Embetene og styringsetatene må jobbe mer målrettet for å få ned saksbehandlingstiden ved å iverksette varige tiltak.
  6. Fylkeskommunenes grenser bør ikke definere statsforvalterembetets grenser, men fylkenes yttergrenser bør følges slik at hvert fylke kan forholde seg til ett embete. Hjelpespørsmål: Hva er fordeler eller ulemper med at et embete dekker flere fylker?
  7. Statsforvalterstrukturen bør ikke endres tilbake til slik den var. Hjelpespørsmål: Hvilke hensyn bør tillegges størst vekt når man skal vurdere strukturen for statsforvalterembetene?
  8. Dersom det skulle bli aktuelt å vurdere strukturen, må kostnader og nytte av ny inndeling vurderes grundig. Hvert embete bør vurderes for seg, der hensynet til rettssikkerhet og kvalitet på tjenestene må veie tungt. Hjelpespørsmål: Hvordan bør inndelingen være for de tre statsforvalterembetene som er berørt av fylkesdeling?

Om høringen
Vi ber om at høringsinnspill som gis er konsise og henviser til nummereringen oppgitt i dette høringsbrevet.

Fristen for å sende inn høringsuttalelser er 17. februar 2023.

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under «Send inn høringssvar» på regjeringen.no/2949038. Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Med hilsen

Arnfrid Arthur (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Ingvild Kleppestø

seniorrådgiver

 

[1] Med kompensasjon menes her ikke økonomisk kompensasjon, men tiltak for å bedre statsforvalternes mulighet til å ivareta sin samordningsrolle.

Kommuner
Fylkeskommuner
Statsforvaltere
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kultur- og likestillingsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Agder politidistrikt
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Barne- ungdoms- og familiedirektoratet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Finnmark politidistrikt
Forsvaret
Heimevernet
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
Helsedirektoratet
Husbanken
Innlandet politidistrikt
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Landbruksdirektoratet
Mattilsynet
Miljødirektoratet
Møre og Romsdal politidistrikt
Nordland politidistrikt
Norges vassdrags- og energidirektorat
Oslo politidistrikt
Politidirektoratet
Statens helsetilsyn
Statens sivilrettsforvaltning
Statens vegvesen
Statsforvalternes fellestjenester
Sør-Vest politidistrikt
Sør-Øst politidistrikt
Troms politidistrikt
Trøndelag politidistrikt
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet
Vest politidistrikt
Øst politidistrikt