Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - forslag til bygningsmessig vern i regjeringskvartalet og Victoria terrasse

Fornyings-, administrasjons og kirkedepartementet har sendt på høring et forslag til vern av bygninger i regjeringskvartalet og Victoria terrasse. Høringsfrist: 1. oktober 2010.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.10.2010

Som ledd i prosjektet Statens kulturhistoriske eiendommer har Fornyings-, administrasjons og kirkedepartementet sendt på høring et forslag til vern av bygninger i regjeringskvartalet og Victoria terrasse Høringsfrist: 1. oktober 2010.

Vedlegg:

 

 

Vår ref.: 200503114

FADs landsverneplan

- verneforslag regjeringskvartalet og Victoria terrasse - høring

Alle departementer er i kongelig resolusjon vedtatt 1/9-2006 (Om overordna føresegner om forvaltning av statlege kulturhistoriske eigedomar) pålagt å lage landsverneplan for relevante eiendommer i sektorens bruk. Resolusjonen slår blant annet fast at statens eiendommer skal forvaltes på en slik måte at de arkitektoniske og kulturhistoriske kvalitetene til bygningene blir tatt vare på og synliggjort. Arbeidet med lands-verneplanene skal gi staten bedre oversikt og kunnskap om de enkelte eiendommene, og danner grunnlaget for det utvalget av eiendommer som foreslås vernet.
 
Bygningene som inngår i en landsverneplanen, foreslås enten fredet med hjemmel i kulturminneloven (verneklasse 1) eller vernet på annen måte, enten med hjemmel i plan- og bygningsloven eller i form av et selvpålagt, men ikke lovforankret vern (verneklasse 2).

Det er Riksantikvaren som sluttbehandler verneplanen og fatter de formelle vernevedtakene (verneklasse 1).

Departementsbygningene - høring

For Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets (FADs) del inkluderer landsverneplanen de statlig eide bygningene som er i bruk til departementskontorer (regjeringsbygningene). Av praktiske hensyn har FAD valgt å skille ut regjeringsbygningene i egen sak, som nå sendes på høring til Statsministerens kontor, departementene, DSS og Statsbygg.

Bygningene som huser Miljøverndepartementet og Forsvarsdepartementet, forvaltes av Forsvaret, og inngår ikke i FADs landsverneplan. Disse eiendommene er behandlet i landsverneplan for Forsvaret.

Øvrige eiendommer som sorterer under FAD, vil bli behandlet i egen plan på et senere tidspunkt.

Frist for merknader: 1. oktober.
Eventuelle merknader bes sendt Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet innen 1. oktober 2010.

Eiendomsregisteret, vedlagte dokumenter og departementets hjemmeside

Det er etablert et eget eiendomsregister for landverneplanarbeidet som inneholder statlige eiendommer fra samtlige sektorer. Her er det lagt inn eiendomsdata, historikk, bygningsbeskrivelser, fotografier m.v. Registeret driftes av Riksantikvaren og er linket til deres hjemmesider.

Aktuelle dokumenter fra registeret som omfattes av denne høringen er lagt ved dette høringsbrevet. De aktuelle sidene fra registeret er dessuten tilgjengelige på FADs hjemmesider under temaet ”Dokumenter” og ”Høringer”.

Kompleksnivå og bygningsnivå
Eiendommene er registrert på to nivåer; kompleksnivå og bygningsnivå. De aktuelle kompleksene i denne høringen er:

  • Kompleks nr. 60 Regjeringskvartalet
  • Kompleks nr. 74 Grubbegata 1
  • Kompleks nr. 61 Victoria terrasse

Under kompleksnivå ligger de enkelte bygningene som inngår i komplekset (bygningsnivå).

Kompleks nr. 60 består av syv bygninger; Den gamle regjeringsbygningen (G-blokka), Høyblokka, Møllergata 19, R-5, S-blokka, Y-blokka og R-4.

Kompleks nr. 74 består kun av bygningen Grubbegata 1.

Kompleks nr. 61 består av tre bygninger; 7. juni plassen 1 (Nordkvartalet), Victoria terrasse 5 (Midtkvartalet) og Victoria terrasse 11 (Sydkvartalet).

Veiledende dokument 
Vedlagt følger også et dokument med ytterligere bakgrunnsstoff og veiledning.

Nærmere beskrivelse av forslaget til vern

Nesten alle departementsbygningene har høy arkitektonisk kvalitet og representerer ulike tidsepoker på en fremragende måte. Den eneste bygningen der det ikke foreslås noen form for vern er R-4. Denne er derfor ikke tatt med i det vedlagte materialet.

For en mer detaljert beskrivelse av forslagene til vern vises det til de vedlagte kompleks- og bygningsrapportene. Under følger en kortfattet beskrivelse av innholdet i verneforslagene for de enkelte bygningene.

Den gamle regjeringsbygningen (G-blokka)

Bygningen foreslås fredet (verneklasse 1). Dette gjelder både eksteriør og interiør.

Høyblokka

Verneklasse 1
Eksteriøret foreslås fredet. I tillegg forelås følgende deler av interiøret fredet; opprinnelige bygningsdeler og overflater i
- gangsoner og kantine i 1. etasje,
- hovedtrapperommet i alle etasjer,
- nordre del av 5. etasje med utvidet midtgang,
- midtre del av 9. etasje,
- hovedtrapperommet og garderobearealet i 16. og 17. etasje,
- venterommet i 16. etasje og statsrådssalen i 17. etasje.

Verneklasse 2
Innredning og møbler i venterommet i 16. etasje og statsrådssalen i 17. etasje.

Møllergata 19

Bygningen foreslås fredet. Dette gjelder eksteriøret, samt utvalgte deler av interiøret, slik om innvendig hovedstruktur, samt inngangspartiet i 1. etasje og opprinnelige interiørelementer (for eksempel dører, listverk, panelfelt) i andre deler av bygget.

R-5

R-5 har i tillegg til sine ytre kvaliteter en gjennomført interiørdesign som det er viktig å ta vare på. Flere av interiørelementene ble opprinnelig spesiallaget til bygget.

Verneklasse 1
Eksteriøret foreslås fredet. Dette inkluderer alle fasader, herunder ytterveggene i lysgårdene, og taket.

Verneklasse 2
Den interiørmessige designen i bygningen skal bevares, med bruk av lyse materialer og tresorter i kontorarealene og mørkere materialvalg i statsrådsseksjonene. I forvaltningen av bygningen skal man søke å ivareta den helhetlige designen som kjennetegner interiørene i alt fra gardiner, gulvbelegg, møblering i kontorer, møterom, fellesarealer osv. 

Departementene som holder til i R-5 må allerede nå ta hensyn til dette dersom de ønsker å foreta endringer i interiøret. Avhengig av tiltakene bør man da i forkant ha en dialog med DSS, Statsbygg og Riksantikvaren.

S-blokka

Eksteriøret foreslås vernet i verneklasse 2 (bevaring av fasader).

Y-blokka

Bygningen foreslås fredet (verneklasse 1). Dette gjelder både eksteriør (inkludert taket) og interiør.

Grubbegata 1

Bygningen foreslås fredet. Fredningen omfatter hele eksteriøret og deler av interiøret. Følgende inngår i den interiørmessige fredningen:
- 1. etasje og mezzaninen: Inngangspartiet, søylehallen, trappehusene, opprinnelig rominndeling, samt opprinnelige overflater og bygningsdeler inkludert integrerte interiørelementer.
- 2. etasje: Opprinnelig rominndeling, opprinnelige overflater og bygningsdeler inkludert integrerte interiørelementer.
- 3. og 7. etasje: Opprinnelige overflater og bygningsdeler inkludert integrerte interiørelementer.

Med opprinnelige overflater og bygningsdeler menes dører, vinduer, rekkverk, listverk, glassbyggesten, panel, steinheller, stucco lustro-overflater (dvs. overflatebehandling på puss, eksempelvis søylene i rom nr. 719) samt fast kontorinnredning (som integrerte garderobeskap i kontorer).

Victoria terrasse - 7. juni plassen 1/Nordkvartalet

Verneklasse 1
Fredningsforslaget omfatter hele eksteriøret. I tillegg omfatter fredningen møterom 520 ”Tårnrommet” i den gamle delen av Nordkvartalet og følgende deler av interiøret i
7. juni plassen 1: inngangspartiet, hovedtrappen med heisene gjennom alle etasjer, medregnet opprinnelige overflatematerialer og fargebruk og opprinnelige interiørelementer som lysarmatur og rekkverk.

Victoria terrasse 5 – Midtkvartalet

Verneklasse 1
Eksteriøret, samt følgende deler av interiøret: Innvendig hovedtrapp i støpejern ved bygningens hovedinngang, samt de to cellene i kjelleren benyttet av Gestapo under
den andre verdenskrigen.

Victoria terrasse 11 - Sydkvartalet

Verneklasse 1
Eksteriøret, samt følgende deler av interiøret: Sirkelformet trapperom gjennom alle etasjer i bygningens sørøstlige og deler av rommene som utgjorde Henrik Ibsens leilighet i 1. boligetasje, se plantegning i vedlagte dokumenter.

Informasjonsmøte

FAD inviterer alle interesserte til et eget informasjonsmøte om forslaget til vern av Regjeringskvartalet og Victoria terrasse, der også Riksantikvaren, Departementenes servicesenter (DSS) og Statsbygg vil være til stede.

Møtet finner sted tirsdag 24. august kl. 10-11.30 i R5, møterom D1129 (i enden av resepsjonen i R5).

Vi ber om å få opplyst antall deltakere fra det enkelte departement innen fredag
20. august til Elisabeth Nohre i FAD, tlf. 22 24 49 99 eller e-post eno@fad.dep.no


Med hilsen

Oskar Petter Jensrud (e.f.)    
 
Kaare Falkenberg


Kopi m/vedlegg:  Riksantikvaren

Vedlegg:

Arbeidsdepartementet;
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet;
Finansdepartementet;
Fiskeri- og kystdepartementet;
Forsvarsdepartementet;
Helse- og omsorgsdepartementet;
Justis- og politidepartementet;
Kommunal- og regionaldepartementet;
Kulturdepartementet;
Kunnskapsdepartementet;
Landbruks- og matdepartementet;
Miljøverndepartementet;
Nærings- og handelsdepartementet;
Olje- og energidepartementet;
Samferdselsdepartementet;
Utenriksdepartementet;
Statsministerens kontor;
Departementenes servicesenter;
Statsbygg;

Til toppen