Høring: Finansforetakenes virksomhet II utredning nr. 8 fra Banklovkommisjonen

Høringsfrist 29. november 2002

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

02/3217 FM TMo

26.08.2002

Vedlagt følger utredning nr. 8 fra Banklovkommisjonen: Finansforetakenes virksomhet II.

Utredningen ble avgitt til Finansdepartementet 27. juni 2002, og foreligger nå i trykket versjon som NOU 2002: 14. Vi ber om høringsinstansenes merknader til utredningen innen fredag 29. november 2002.

Det bes om at høringsuttalelser på to sider eller mer vedlegges på diskett eller sendes i elektronisk form til e-postadresse arkiv.postmottak@finans.dep.no.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Tore Mydske
avdelingsdirektør

Vedlegg: NOU 2002: 14 Finansforetakenes virksomhet II