Høring – forlengelse av midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv.

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring spørsmålet om å forlenge midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv. Departementet ønsker med høringen å sikre et godt grunnlag for å vurdere om det bør fremmes forslag om å forlenge loven før den opphører å gjelde 1. desember 2021.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.10.2021

Vår ref.: 21/5117

Høring – forlengelse av midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv.      


Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring forslag om at midlertidig lov 26. mai 2020 nr. 47 om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv. gis forlenget varighet. Den midlertidige loven opphører å gjelde 1. desember 2021.   

Frist for å avgi høringssvar er 1. oktober 2021.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og organer som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på Regjeringen.no.

Med hilsen

Torunn Salomonsen Holmberg e.f.
avdelingsdirektør

Kaja Moen Welo
lovrådgiver

Departementene

Høyesterett
Lagmannsrettene
Tingrettene
Jordskifterettene
Domstoladministrasjonen

Barneombudet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert kriminalitet (Kripos)
Digitaliseringsdirektoratet
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
Forbrukerklageutvalget
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Generaladvokaten
Husleietvistutvalget
Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
Kontoret for voldsoffererstatning
Krigsadvokatene for Nord-Norge
Krigsadvokatene for Sør-Norge
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)
Parkeringsklagenemnda
Politidirektoratet
Politidistriktene
Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn
Sametinget
Sekretariatet for konfliktrådene
Spesialenheten for politisaker
Statens barnehus
Statens innkrevingssentral
Statens sivilrettsforvaltning
Statsadvokatembetene
Statsforvalterne
Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings-
   og trygghetstjenester (EOS-utvalget)
Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)
ØKOKRIM

Advokatforeningen
Akademikerne
Amnesty International Norge
Den norske Dommerforening
Den norske Helsingforskomité
Dommerfullmektigforeningen
Forsvarergruppen av 1977
Gatejuristen
ICJ-Norge
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Juristforbundet
Jussbuss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Landsforeningen for voldsofre
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Norsk journalistlag
Norsk Presseforbund
Norsk Redaktørforening
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Politiets Fellesforbund
Politijuristene
Posten Norge
Pressens offentlighetsutvalg
Rettspolitisk forening
Røde Kors
Statsadvokatenes forening
Stine Sofies Stiftelse
Straffedes organisasjon i Norge (SON)
Støttesentrene for kriminalitetsutsatte (SKU)
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø