Høring forskrift om endring i forskrift om midlertidige regler for utdanningsstøtte som følge av utbruddet av covid-19

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om endring i forskrift om midlertidige regler for utdanningsstøtte som følge av utbruddet av covid-19. Endringene gjelder videreføringen av midlertidige tilpasninger i utdanningsstøtteregelverket for utdanning i utlandet til høst 2021.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.06.2021

Vår ref.: 21/3350

Høring forskrift om endring i forskrift om midlertidige regler for utdanningsstøtte som følge av utbruddet av covid-19

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forskrift om endring i forskrift om midlertidige regler for utdanningsstøtte som følge av utbruddet av covid-19. Denne forskriften ble fastsatt 1. juli 2020 og supplerer forskrift om utdanningsstøtte.

Retten til lån og stipend for å studere i utlandet forutsetter at søkeren faktisk reiser til studiestedet og er borteboer. For 2020 og våren 2021 ble det gitt unntak fra disse kravene, og studenter i utlandet fikk beholde retten til lån og stipend selv om utdanningen ble tilbudt nettbasert eller samlingsbasert, og midlertidig flytting hjem til foreldrene påvirket ikke retten til lån og stipend. I det vedlagte høringsnotatet foreslår departementet å videreføre disse unntakene for høsten 2021. I forskrift om midlertidige regler for utdanningsstøtte som følge av utbruddet av covid-19 foreslås derfor følgende endringer:

 • Nettbaserte eller samlingsbaserte tilpasninger for utdanninger i utlandet som ellers oppfyller kravet om å være stedbasert, tillates høsten 2021 dersom utbruddet av covid-19 er årsaken til tilpasningene.
 • Studenter og elever i utlandet som må starte høstsemesteret 2021 med å bo hjemme hos foreldrene på grunn av covid-19-pandemien, vil ha rett til lån og stipend.

For å sikre at utdanningsstøtteregelverket er tilpasset situasjonen studenter og elever står i som følge av covid-19-pandemien, må regelverksendringene innføres raskt. Det er viktig for studentene å få forutsigbarhet for dette før høstsemesteret. Derfor sendes forslaget på alminnelig høring med en kort høringsfrist på 2 uker.

Høringsfristen settes til 21. juni 2021. Høringssaken er tilgjengelig på www.regjeringen.no. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2857272 . Alternativt kan høringssvar sendes Kunnskapsdepartementet (postmottak@kd.dep.no). Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.

 

 

Med hilsen 

 

Torkel Nybakk Kvaal (e.f.)
avdelingsdirektør                                             Ulrik Røhn Amundsen Hem
                                                                             førstekonsulent

 • Akademikerne
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Association of Norwegian Students Abroad
 • Elevorganisasjonen
 • Folkehøgskolerådet
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • KS
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Nasjonalt fagskoleråd
 • Norsk studentorganisasjon
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Organisasjon for norske fagskolestudenter
 • Unio
 • Universitets- og høgskolerådet
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Høgskulen i Volda
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Nord universitet
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges idrettshøgskole
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Norges musikkhøgskole
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • OsloMet – storbyuniversitetet
 • Samisk høgskole
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
 • Handelshøyskolen BI
 • Høyskolen Kristiania
 • NLA Høgskolen
 • VID vitenskapelige høgskole