Høring- Forskrift om felles behandlingsansvar for behandling av personopplysninger i arbeids- og velferdsforvaltningen etter NAV-loven § 14 a

Vedlagt følger høringsnotat med forslag til ny forskrift som regulerer behandlingsansvaret for behandling av personopplysninger i arbeids- og velferdsforvaltningen ved vurdering av bistandsbehov etter NAV-lovens § 14 a.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 08.05.2023

Vår ref.: 23/457

Personvernregelverket stiller krav om klare ansvarsforhold når personopplysninger behandles, og departementet vurderer at dette ikke er tilstrekkelig regulert for personopplysninger som benyttes i forbindelse med vurderinger etter NAV-lovens § 14 a. Det bidrar til å skape usikkerhet om ansvaret til aktørene som er involvert i behandlingen, og om de registrertes rettigheter etter personvernregelverket blir tilstrekkelig ivaretatt. For å tydeliggjøre behandlingsansvaret slik at det får en klar, tilgjengelig og forutsigbar ramme, er forslaget og regulere dette i egen forskrift med hjemmel i NAV-loven § 3 andre ledd, siste setning.

Det foreslås at behandlingsansvaret for personopplysninger etter NAV-loven § 14 a legges til arbeids- og velferdsforvaltningen, det vil si både kommunal og statlig del av NAV-kontoret. Behandlingsansvaret for personopplysningene anses å være felles, men med en ulik ansvarsfordeling mellom statlig og kommunal side. Blant annet vil Arbeids- og velferdsetaten ved Arbeids- og velferdsdirektoratet ha ansvaret for IT-løsningene som benyttes i § 14 a-vurderingene.

Departementets forslag til forskrift har til hensikt å uttømmende regulere behandlingsansvaret for behandling av personopplysninger ved vurdering av bistandsbehov etter NAV-loven § 14 a. Det skal ikke være nødvendig med supplerende regulering mellom de behandlingsansvarlige. Departementet ber om høringsinstansenes innspill til om forslaget er dekkende for dette formålet, eller om det er flere forhold ved ansvarsfordelingen som bør reguleres. 

Frist for å sende inn høringssvar er 8. mai 2023. 

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

 

Med hilsen

Camilla Landsverk (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Gro Askeland

seniorrådgiver

 

Departementene

Fylkeskommunene

Kommunene

Advokatforeningen

Akademikerne

Arbeids- og velferdsdirektoratet - NAV

Datatilsynet

Dommerforeningen

Domstoladministrasjonen DA

Helsetilsynet

Juristforbundet

Jussbuss

Kommunesektorens organisasjon (KS)

Landsorganisasjonen (LO)

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Riksrevisjonen

Sivilombudet

Statsforvalterne

UIT – Norges arktiske universitet, juridisk fakultet

Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Universitet i Bergen, juridisk fakultet

Universitet i Oslo, juridisk fakultet

YS

UNIO