Høring - Forskrift om taksering og erstatning av naturskader av 02.06.1995 nr. 515 – endringsforslag til forskriften §§ 8, 9, 10, 12, 14 og 16, taksering av skader på skog og egenandel

Forskrift om endring av forskrift 2. Juni 1995 nr. 515 om taksering og erstatning av naturskader. Fastsatt 16. mars 2004

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.03.2004


Høringsuttalelser

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Uttalelse

Finansdepartementet

Uttalelse

Finansnæringens hovedorganisasjon

Uttalelse

Justis- og politidepartementet

Uttalelse

Kommunal- og regionaldepartementet

Uttalelse

Konkurransetilsynet

Uttalelse

Miljøverndepartementet

Uttalelse

Norges skogeierforbund

Uttalelse

Norges vassdrags- og energidirektorat

Uttalelse

Norsk naturskadepool

Uttalelse

Olje- og energidepartementet

Uttalelse

Samferdselsdepartementet

Uttalelse