Høring - forskrift om undersøkelse og utvinning av skjellsand, sand og grus i kystnære områder

Departementet sender med dette på høring forslag til forskrift om undersøkelse og utvinning av skjellsand, sand og grus i kystnære områder. Dette er en oppfølgning av lov 22. mars 2019 nr. 7 om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen (havbunnsmineralloven) som trådte i kraft 1. juli 2019.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.07.2022

Vår ref.: 21/2471

Forskriften skal fastsette nærmere regler for undersøkelse og utvinning av skjellsand, sand og grus i kystnære områder og den skal fastsette unntak fra og tilpasninger i bestemmelser i havbunnsmineralloven for så vidt gjelder slik virksomhet. Utkastet til forskrift viderefører i stor grad også retningslinjer som det daværende Nærings- og energidepartementet fastsatte 1. april 1993 om saksbehandling og tildeling av konsesjoner i henhold til kontinentalsokkelloven.

Høringsnotat med nærmere redegjørelse og utkast forskrift er også lagt ut på regjeringens hjemmeside under Dokument / Høringer.

Departementet ber om eventuelle merknader innen 1. juli 2022.

Høringsuttalelser kan avgis digitalt på regjeringen.no. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar til: postmottak@oed.dep.no

Også andre enn de som står på høringslisten står fritt til å komme med en uttalelse.

Med hilsen

Dag Erlend Henriksen (e.f)

avdelingsdirektør                                                  Helge Westborg

                                                                                 fagdirektør 

 

Agder fylkeskommune

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Arbeidstilsynet

Barne- og familiedepartementet

BI - Handelshøyskolen BI

Brønnøysundregistrene

Byggenæringens Landsforening

Cicero

Datatilsynet

Den norske Advokatforening

Direktoratet for mineralforvaltning

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Fagforbundet

Fellesforbundet

Finansdepartementet

Fiskebåt

Fiskeridirektoratet

Forsvarsbygg

Forsvarsdepartementet

Gassco AS

Gassnova SF

Greenpeace Norge

Havforskningsinstituttet

Helse- og omsorgsdepartementet

Industri Energi

Innlandet fylkeskommune

Innovasjon Norge

Institutt for Energiteknikk

Justervesenet

Justis- og beredskapsdepartementet

Kartverket

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og distriktsdepartementet

Konkurransetilsynet

KS - Kommunesektorens organisasjon

Kultur - og likestillingsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Kystverket

Landbruks- og matdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Meteorologisk institutt

Miljødirektoratet

Miljøstiftelsen Bellona

Møre og Romsdal fylkeskommune

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Natur og Ungdom

Naturvernforbundet

Nordland fylkeskommune

Norges Fiskarlag

Norges forskningsråd

Norges geologiske undersøkelse

Norges geotekniske institutt

Norges Handelshøyskole

Norges kystfiskarlag

Norges Miljøvernforbund

Norges rederiforbund

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet NTNU

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Bergindustri

Norsk Industri

Norsk institutt for luftforskning

Norsk institutt for vannforskning - NIVA

Norsk olje og gass

Norsk ornitologisk forening

Norsk Polarinstitutt

Norwea

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Oljedirektoratet

Oslo kommune

Petoro AS

Petroleumstilsynet

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Riksantikvaren

Rogaland fylkeskommune

SABIMA - Samarbeidsrådet for biologisk mangfold

SAFE - Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren

Sametinget / Sámediggi

Samferdselsdepartementet

SINTEF Byggforsk

Sjøfartsdirektoratet

Skattedirektoratet

Statens strålevern

Statistisk Sentralbyrå

Statnett SF

Statsforvalteren i Agder

Statsforvalteren i Innlandet

Statsforvalteren i Møre og Romsdal

Statsforvalteren i Nordland

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Statsforvalteren i Rogaland

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Statsforvalteren i Trøndelag

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Statsforvalteren i Vestland

Stiftelsen Norsk Institutt for Naturforskning

Sysselmesteren på Svalbard

Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Troms og Finnmark fylkeskommune /Romssa ja Finnmárkku fylkkagielda

Trøndelag fylkeskommune

Universitetet for miljø og biovitenskap

Universitetet i Bergen

Universitetet i Nordland

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo v/Nordisk Institutt for Sjørett

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø

Utenriksdepartementet

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

Viken fylkeskommune

WWF-Norge

Zero Emission Resource Organisation