Høring - forskrift til skatteloven § 2-1 åttende ledd (ettårsregelen)

Resultat: Ny §§ 2-1-1 - 2-1-9 i forskrift av 19. november 1999 nr. 1158 mv. til utfylling og gjennomføring av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

99/3863 SL EL/rla

6.11.2002

Finansdepartementet sender på høring forslag til forskrift om gjennomføring av skatteloven § 2-1 åttende ledd om ny ettårsregel og fastsettelse av norsk skatt når lønnsinntekt i henhold skatteavtale med fremmed stat er unntatt fra beskatning i Norge etter ordinær fordelingsmetode med progresjonsforbehold. Høringsfrist er 20. desember 2002.

I

Ved lov av 21. juni 2002 ble det i skatteloven § 2-1 vedtatt nytt åttende ledd om ny ettårsregel. Bestemmelsen innebærer at en person som har et arbeidsopphold utenfor riket av minst tolv måneders sammenhengende varighet, kan kreve samlet skatt nedsatt med et beløp som tilsvarer den del av skatten som faller på lønnsinntekt ved arbeid utført utenfor riket. Når det gjelder lønn fra den norske stat kan skattenedsettelse også kreves når personen har flere arbeidsopphold utenfor riket av minst seks måneders sammenhengende varighet som til sammen utgjør minst tolv måneder innenfor en periode på 30 måneder. For denne gruppen gjelder skattenedsettelsen bare skatt til kommune og fylkeskommune. Personen kan oppholde seg inntil seks dager i riket i gjennomsnitt hver måned uten at utenlandsoppholdet anses avbrutt. Det er oppstilt unntak for inntekt som i henhold til overenskomst med annen stat bare kan skattlegges i Norge.

Departementet kan i forskrift gi utfyllende regler om gjennomføring av bestemmelsen i åttende ledd og bestemmelser om fritak fra skattlegging i skatteavtaler med andre stater, jf. skatteloven § 2-1 niende ledd.

Departementet foreslår at det i forskrift reguleres nærmere hva som anses som lønnsinntekt, lønn fra den norske stat, arbeidsopphold, upåregnelige forhold som verken personen eller dennes arbeidsgiver rår over, og arbeidsopphold som hovedsakelig finner sted utenfor andre staters territorium. Det foreslås også nærmere regler for beregningen av oppholdstid utenfor riket, tillatt opphold i riket og 30 måneders perioden for personer som mottar lønn fra den norske stat.

Finansdepartementet uttalte i Ot.prp. nr. 50 (2001-2002) at skattenedsettelsen etter skatteloven § 2-1 åttende ledd skal skje etter en metode som tilsvarer den alternative fordelingsmetode. Departementet foreslår at dette gjennomføres ved å anvende bestemmelsene i Finansdepartementets forskrift (FSFIN) § 16-28 del B.

II

Utfra hensynet til nøytralitet mellom ny ettårsregel og skatteavtaler som anvender fordelingsmetode, ble det i Ot.prp. nr. 50 (2001-2002) uttalt at en tok sikte på å vekke til live det såkalte progresjonsforbeholdet i skatteavtaler som anvender fordelingsmetoden. Departementet uttalte i proposisjonen at det i slike tilfeller vil bli gitt anvisning på at den alternative fordelingsmetode skal benyttes.

I skatteloven § 2-1 niende ledd er departementet gitt hjemmel til i forskrift å gi utfyllende regler om gjennomføringen av bestemmelser om fritak fra skattlegging i skatteavtaler med andre stater.

Skatteavtalenes ordlyd i progresjonsforbeholdet varierer noe fra avtale til avtale, men bygger alle på OECDs mønsteravtale. I følge punkt 42 i kommentarene til mønsteravtalen er det stor variasjon mellom de ulike OECD-land med hensyn til hvilket beløp som unntas fra beskatning, når skatteavtalen benytter fordelingsmetode til unngåelse av dobbeltbeskatning. Mønsteravtalen oppstiller derfor ingen forslag til felles løsninger på dette punkt, men overlater dette til den enkelte medlemsstats lovgivning.

Etter departementets syn er hensynet til nøytralitet i tilstrekkelig grad ivaretatt ved at progresjonsforbeholdet vekkes til live for så vidt gjelder lønnsinntekter. En vil i denne omgang derfor ikke foreslå at progresjonsforbeholdet vekkes til live med hensyn til andre inntekter.

Når det gjelder den alternative fordelingsmetode vises det til FSFIN § 16-28 del B.

III

Det tas sikte på at forskriften vedtas med virkning fra 1. januar 2002. En ber derfor om at høringsinstansenes synspunkter mottas innen 20. desember 2002. Det bes om at høringsinstansene vurderer oversendelse til berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv.

Med hilsen

Odd Hengsle e.f.
ekspedisjonssjef

Erik Landa
førstekonsulent