Høyring - Forskrift til språklova

Hovudinnhaldet i høyringsnotatet er unntak frå språklovas verkeområde for visse statlege organ eller sjølvstendige rettssubjekt som er kontrollerte av staten.

Status: Under behandling

Høyringsfrist: 01.10.2022