Høring — Forslag om å innføre hjemmel til å ilegge bokføringspålegg og betinget tvangsmulkt ved overtredelser av bokføringslovgivningen — høring av lovforslag

Høringsfrist: 7. august 2006

Resultat: Ot.prp. nr. 1 (2007-2008)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: