Høring – forslag om å tillate at sykmelding kan gis etter e-konsultasjon

Vedlagt følger høringsnotat med forslag om å tillate at sykmelding kan gis etter e-konsultasjon dersom visse vilkår er oppfylt. Ny høringsfrist 31.08.22.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 31.08.2022

Vår ref.: 22/2569

Forlenget høringsfrist fra først utsendte brev. Ny høringsfrist 31.august 2022.

I henhold til folketrygdloven § 8-7 skal pasienten undersøkes av lege før det kan gis sykmelding. Som hovedregel er det et vilkår for å få sykmelding at pasienten har hatt en personlig, fysisk undersøkelse hos legen.

De siste to årene har bruken av e-konsultasjon i helsetjenestene økt betraktelig. Tidlig under pandemien ble det i midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien åpnet for at sykmelding kan gis uten personlig oppmøte hos legen. Dette gjelder foreløpig til og med 30. juni 2022, og kan bli forlenget. Ordningen med bruk av e-konsultasjon ved sykmelding og erfaringene fra fastleger og sykmeldte i en pandemisituasjon er blitt undersøkt av Nasjonalt senter for e-helseforskning (E-konsultasjon og sykmelding - Helsedirektoratet). Erfaringene er i hovedsak positive.

E-konsultasjon som grunnlag for sykmelding kan i mange situasjoner være en god løsning for både sykmelder og sykmeldte. Samtidig vil det kunne ha en effekt på det totale sykefraværet. Det må også tas med i vurderingen at EØS-avtalens grunnleggende prinsipp om rett til fri bevegelighet av personer og tjenester innebærer at dersom det åpnes opp for at det kan gis sykmelding etter e-konsultasjon, vil dette måtte gjelde også når pasient og/eller sykmelder oppholder seg i andre land i EU/EØS-området.

I det vedlagte høringsnotatet foreslås det å åpne for at det kan skrives sykmelding basert på e-konsultasjon på permanent basis. For å begrense risikoen for at sykmelding gis på feil grunnlag, foreslår departementet enkelte rammer for en slik ordning, bl.a. gjennom forslag til endringer i folketrygdloven § 8 -7. Konkret foreslår departementet at det åpnes opp for e-konsultasjon ved sykmelding under følgende forutsetninger/rammer:

  • Pasienten er kjent for legen
  • Pasientens diagnose er kjent for legen
  • Krav om faglig forsvarlighet

Disse rammene innebærer bl.a. at det i større grad åpnes for å gi rett til å sykmelde etter e-konsultasjon ved forlengelse av sykmeldinger og ved kroniske lidelser, enn ved førstegangs sykmelding for et nytt helseproblem.

I tillegg foreslår vi en særbestemmelse som åpner for sykmelding ved e-konsultasjon der det er risiko for at pasienten smitter andre dersom vedkommende møter fysisk.

Frist for å sende inn høringssvar er 31. august 2022.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

 

Med hilsen

Ingvild Wold Strømsheim (e.f.)

avdelingsdirektør

 

Christiane Sørby Hansen

seniorrådgiver

Departementene

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsforskningsinstituttet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet

Datatilsynet

Direktoratet for arbeidstilsynet

Helsedirektoratet

Fylkesmennene

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Norsk senter for menneskerettigheter

Pasientombudene

Regjeringsadvokaten

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

Statens helsetilsyn

Statens pensjonskasse

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statistisk sentralbyrå (SSB)

Statlige høgskoler

Trygderetten

Universitetene

Sametinget

Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)

Kommunene

De regionale helseforetakene

Frischsenteret

Personvernkommisjonen

Akademikerne

Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Arbeidssamvirkenes Landsforening (ASVL)

Autismeforeningen i Norge

Barnekreftforeningen

Cerebral Parese-foreningen

Den norske advokatforening

Den norske jordmorforening

Den norske legeforening

Fagforbundet

Fellesorganisasjonen

Finans Norge

Foreningen for barnepalliasjon (FFB)

Foreningen for hjertesyke barn

Foreningen for Intensiv Stimulering av Hjerneskadde (FISH)

Foreningen ME-foreldrene

Forskningsstiftelsen Fafo

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Handikappede Barns Foreldreforening

Institutt for samfunnsforskning

Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)

Jushjelpa i Midt-Norge

Juss-Buss

Jussformidlingen

Jusshjelpa i Nord-Norge

KA – Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter

Kommunal Landspensjonskasse (KLP)

Kreftforeningen

KS – Kommunesektorens organisasjon

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

LO-Kommune

LO-stat

ME Nettverket i Norge

ME-foreningen

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (OUS)

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Norges Handikapforbund

Norges Juristforbund

Norges Kvinne- og Familieforbund

Norsk Barnekirurgisk forening

Norsk Barnelegeforening

Norsk Epilepsiforbund

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)

Norsk pasientforening

Norsk Psykologforening

Norsk Revmatikerforbunds barne- og ungdomsavdeling (BURG Norge)

Norsk Spielmeyer-Vogt Forening

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Norsk Tourette Forening

Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Personskadeforbundet LTN

Private sykehus

Pårørendealliansen

Organisasjonen For Uføres rettigheter

Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

Samfunnsøkonomene

SMB Norge

UNIO

Ups & Downs

Virke

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)