Høring- Forslag om en midlertidlig hjemmel i integreringsloven for behandling av kompetanseopplysninger som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina

Russlands angrepskrig mot Ukraina har ført til en flyktningstrøm til Europa. Norge mottok over 36 000 asylsøkere fra Ukraina i 2022. Regjeringen planlegger for at mange vil flykte til Norge også i 2023. Det siste anslaget er at det kan komme 40 000 fordrevne fra Ukraina til Norge i løpet av året, men det er stor usikkerhet rundt tallene.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 14.03.2023

Vår ref.: 23/835

Russlands angrepskrig mot Ukraina har ført til en flyktningstrøm til Europa. Norge mottok over 36 000 asylsøkere fra Ukraina i 2022. Regjeringen planlegger for at mange vil flykte til Norge også i 2023. Det siste anslaget er at det kan komme 40 000 fordrevne fra Ukraina til Norge i løpet av året, men det er stor usikkerhet rundt tallene.

Det store antallet som så langt er bosatt setter allerede press på tjenestene i kommunene, både i bosettingskommuner og vertskommuner for mottak, og i fylkeskommunene. I en situasjon med fortsatt høye ankomster, vil det kunne bli behov for å ta i bruk ressurser blant de fordrevne fra Ukraina til nødvendige oppgaver for å bidra til trygge opphold med forsvarlige tjenestetilbud til dem som kommer og avdempe presset på tjenestene til de som allerede bor i kommunen.

Mobilisering av ressurser blant personer med midlertidig kollektiv beskyttelse forutsetter kjennskap til hvilken kompetanse den enkelte besitter. I høringsnotatet foreslås det en midlertidig hjemmel i integreringsloven for at offentlige organer kan behandle kompetanseopplysninger med det formål å sysselsette personer med kollektiv beskyttelse i arbeid i mottak eller i det kommunale eller fylkeskommunale tjenestetilbudet til fordrevne fra Ukraina.

Departementet ber om høringsinstansenes innspill på om det er andre organer enn Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Arbeids- og velferdsetaten, kommuner og fylkeskommuner som kan ha behov for å være omfattet av hjemmelen.

Fristen for å sende inn høringssvar er 14. mars 2023.

I lys av situasjonen er det satt en forkortet høringsfrist for å sikre at en lovproposisjon raskt kan fremmes for Stortinget.

Listen over høringsinstanser følger vedlagt. Vi ber om at adressatene forelegger høringsnotatet for berørte underliggende etater eller tilknyttede virksomheter, organisasjoner eller lignende som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill. Uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert på regjeringen.no. Vi ber om at høringsuttalelser sendes inn elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på regjeringen.no.

Med hilsen 

Toril Melander Stene 

Avdelingsdirektør 

                                                               Cecilie Uteng 

                                                                Utredningsleder 

Alle kommunene

Abelia

Advokatforeningen

Akademikerne

Aleneforeldreforeningen

Alternativ til Vold

Amathea- Veiledningstjeneste for gravide

Amnesty International Norge

Antirasistisk senter

Arbeiderpartiet

Arbeids- og velferdsdirektoratet - NAV

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Arbeidstilsynet

Arkitektbedriftene i Norge

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Bane NOR SF

Barn av rusmisbrukere

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR)

Barneombudet

Barnesakkyndig kommisjon

Barnevakten

Barns rett til besteforeldre

Bioteknologirådet

BISPEDØMME Agder og Telemark bispedømme

BISPEDØMME Bjørgvin bispedømme

BISPEDØMME Borg bispedømme

BISPEDØMME Hamar bispedømme

BISPEDØMME Møre bispedømme

BISPEDØMME Nidaros bispedømme

BISPEDØMME Nord-Hålogaland bispedømme

BISPEDØMME Oslo bispedømme

BISPEDØMME Stavanger bispedømme

BISPEDØMME Sør-Hålogaland bispedømme

BISPEDØMME Tunsberg bispedømme

Boligprodusentenes Forening

Bufetat region Midt-Norge

Bufetat region Nord

Bufetat region Sør

Bufetat region Vest

Bufetat region Øst

Byggenæringens Landsforening (BNL)

Caritas

Childwatch International

Datatilsynet

Demokratene

Den norske dommerforening

Den norske jordmorforening

Den norske kirke – Kirkerådet

Den norske legeforening

DEP Arbeids- og inkluderingsdepartementet

DEP Barne- familiedepartementet

DEP Finansdepartementet

DEP Forsvarsdepartementet

DEP Helse- og omsorgsdepartementet

DEP Klima- og miljødepartementet

DEP Kommunal- og distriktsdepartementet

DEP Kultur- og likestillingsdepartementet

DEP Kunnskapsdepartementet

DEP Landbruks- og matdepartementet

DEP Nærings- og fiskeridepartementet

DEP Olje- og energidepartementet

DEP Samferdselsdepartementet

DEP Statsministerens kontor

DEP Utenriksdepartementet

Direktoratet for arbeidstilsynet

Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB)

Diskrimineringsnemda

Domstoladministrasjonen DA

DROF - Driftsoperatørforum

Elevorganisasjonen

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA)

Fagforbundet

Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid

Fellesforbundet

Fellesorganisasjonen (FO)

Fellesskap mot seksuelle overgrep (FMSO)

Finans Norge

Finanstilsynet

Flyktninghjelpen

Fokus på barnevernet

Folkehelseinstituttet

For Fangers Pårørende (FFP)

Forandringsfabrikken

Foreldreutvalget for barnehager

Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Foreningen 2 Foreldre

Forskningsstiftelsen FAFO

Forsvarsbygg

Forum for barnekonvensjonen

Forum for menn og omsorg

Frelsesarmeens barne- og familievern

Fremskrittspartiet

FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

Friskolenes kontaktforum

Frivillighet Norge

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Fylkeskommune; Agder

Fylkeskommune; Innlandet

Fylkeskommune; Møre og Romsdal

Fylkeskommune; Nordland

Fylkeskommune; Oslo

Fylkeskommune; Rogaland

Fylkeskommune; Toms og Finnmark

Fylkeskommune; Trøndelag

Fylkeskommune; Vestfold og Telemark

Fylkeskommune; Vestland

Fylkeskommune; Viken

Gatejuristen - Kirkens Bymisjon

Gatejuristen i Bergen

Gatejuristen i Kristiansand

Gatejuristen i Stavanger

Gatejuristen i Tromsø

Gatejuristen i Trondheim

Gatejuristen i Tønsberg

Gatejuristen Innlandet

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF

Helsedirektoratet

Helsingforskomiteen

Hovedorganisasjonen Virke

Human Rights Service (HRS)

Husbanken

Huseiernes Landsforbund

Høyesterett

Høyre

Innvandrernes Landsorganisasjon - INLO

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Interesseorganisasjonen for kommunal voksenopplæring

Islamsk Råd

Jernbanedirektoratet

Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)

Juristforbundet

Jussbuss

Jussformidlingen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Kirkens Bymisjon

Kommunesektorens organisasjon (KS)

Kompetanse Norge

Kontoret for fri rettshjelp

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Krisesentersekretariatet

Kristelig Folkeparti

Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)

Kristne Friskolers Forbund

KUN Senter for kunnskap og likestilling

Kvinnefronten

Kvinnegruppa Ottar

Kystdirektoratet

Kystpartiet

Lagmannsrett, Agder lagmannsrett

Lagmannsrett, Borgarting lagmannsrett

Lagmannsrett, Eidsivating lagmannsrett

Lagmannsrett, Frostating lagmannsrett

Lagmannsrett, Gulating lagmannsrett

Lagmannsrett, Hålogaland lagmannsrett

Landsforeningen for barnevernsbarn

Landsgruppen av helsesøstere

Landsorganisasjonen for Romanifolket

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Likestillingssenteret KUN

Likestillingssenteret*

LIM-likestilling, integrering, mangfold

Longyearbyen lokalstyre

Mannsforum

Mennesker i Limbo

Mental Helse

Miljødirektoratet

Miljøpartiet De grønne

MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalt ID-senter

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)

Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU)

NITO

Norad

Nordlandsforskning

Norges Bonde- og småbrukarlag

Norges Bondelag

Norges Bygg- og eiendomsforening (NBEF)

Norges Byggmesterforbund (NBF)

Norges frivillighetssentraler

Norges Huseierforbund

Norges Hytteforbund

Norges Institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Norges Kommunistiske Parti

Norges kvinne- og familieforbund

Norges politilederlag

Norges Røde Kors

Norges røde kors ungdom

Norges Teknisk-Naturvitenskaplige universitet (NTNU) - Universiteter

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk fornening v/Den norske legeforening

Norsk Barnevernlederorganisasjon (NOBO)

Norsk Barnevernsamband

Norsk Brannvern forening

Norsk Eiendom

Norsk Folkehjelp

Norsk Fosterhjemsforening

Norsk Innvandrerforum

Norsk Kommunalteknisk forening (NKF)

Norsk Kvinnesaksforening

Norsk Lektorlag

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

Norsk Psykologforening

Norsk senter for barneforskning (NOSEB)

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Norske Arkitekters Landsforbund (NAL)

Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)

Norske kvinner sanitetsforening

Norske Reindriftssamers Landsforbund

Norske Samers Riksforbund

Nye Veier AS

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

OBOS

Organisasjonen for barnevernforeldre

Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)

Oslo krisesenter

Oslo universitetssykehus HF

Parat

Pensjonistpartiet

Personvernkommisjonen

Politidirektoratet (POD)

Politiets Fellesforbund

Politiets Sikkerhetstjeneste (PST)

Politijuristene

PRESS Redd Barna Ungdom

Private barnehagers Landsforbund

Private Høgskoler - Ansgar Bibelskole

Private Høgskoler - Dronning Mauds Minne Høgskole

Private Høgskoler - Høyskolen Kristiania

Private Høgskoler - Høyskolen Kristiania

Private Høgskoler - Lovisenberg Diakonale Høyskole

Private Høgskoler - Lovisenberg Diakonale Høyskole

Private Høgskoler - NLA Høgskolen

Redd Barna

REFORM Ressurssenter for menn

Regelrådet

Regionale kunnskapssentere for barn og unge (RKBU)

Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Midt

Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Nord

Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Sør

Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Vest

Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Øst

Regionsentrene for barn og unges psykiske helse - Region Midt-Norge

Regionsentrene for barn og unges psykiske helse - Region Nord

Regionsentrene for barn og unges psykiske helse - Region Vest

Regionsentrene for barn og unges psykiske helse - Region Øst og Sør

Regjeringsadvokaten

Ressursgruppen Juss og Helse

Rettferdighet i asylpolitikken (RIA)

Rettspolitisk forening

Riksadvokaten

Riksantikvaren

Riksrevisjonen

Røde Kors

Rødt

Rådet for psykisk helse

Rådgivende ingeniørers forening (RIF)

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

Sametinget

Samfunnsbedriftene

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

Seniorsaken

Senterpartiet

Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

SINTEF

SINTEF Byggforsk

Sivilombudet

Skattedirektoratet, Sentralkontoret for folkeregistrering

Skatteetaten

Skolelederforbundet

Skolenes Landsforbund

SMB Norge

Sosialistisk Venstreparti

Spekter

Språkrådet

Statens barnehus Bergen

Statens barnehus Bodø

Statens barnehus Hamar

Statens barnehus i Moss

Statens barnehus Kristiansand

Statens barnehus Sandefjord

Statens barnehus Stavanger

Statens barnehus Tromsø

Statens barnehus Trondheim

Statens barnehus Ålesund

Statens barnheus Oslo

Statens forurensningstilsyn (SFT)

Statens helsetilsyn

Statens jernbanetilsyn

Statens kartverk

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statens sivilrettsforvaltning

Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Statistisk sentralbyrå (SSB)

Statlig høgskole - Forsvarets høgskole

Statlig høgskole - Høgskolen i Innlandet

Statlig høgskole - Høgskolen i Østfold

Statlig høgskole - Høgskulen i Volda

Statlig høgskole - Høgskulen på Vestlandet

Statlig høgskole - Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS

Statlig høgskole - Politihøgskolen

Statlig høgskole - Samisk Høgskole

Statsbygg

Statsforvalteren - Sysselmesteren på Svalbard

Statsforvalteren i Agder

Statsforvalteren i Innlandet

Statsforvalteren i Møre og Romsdal

Statsforvalteren i Nordland

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Statsforvalteren i Rogaland

Statsforvalteren i Toms og Finnmark

Statsforvalteren i Trøndelag

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Statsforvalteren i Vestland

Statsskog

Steinerskoleforbundet

Stiftelsen barnas rettigheter

Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep

Stiftelsen Kirkes familievern (SKF)

Stiftelsen Rettferd for taperne

Stine Sofies Stiftelse

Sysselmesteren på Svalbard

Tingrett, Agder

Tingrett, Buskerud

Tingrett, Follo og nordre Østfold

Tingrett, Haugaland og Sunnhordland

Tingrett, Helgeland

Tingrett, Hordaland

Tingrett, Indre og Østre Finnmark

Tingrett, Midtre Hålogaland

Tingrett, Møre og Romsdal

Tingrett, Nord-Troms og Senja

Tingrett, Oslo

Tingrett, Ringerike, Asker og Bærum

Tingrett, Romerike og Glåmdal

Tingrett, Salten og Lofoten

Tingrett, Sogn og Fjordane

Tingrett, Søndre Østfold

Tingrett, Sør-Rogaland

Tingrett, Telemark

Tingrett, Trøndelag

Tingrett, Vestfold

Tingrett, Vestre Finnmark

Tingrett, Vestre Innlandet

Tingrett; Østre Innlandet

Tolletaten

Uføre Landsorganisasjon (ULO)

Unge funksjonshemmede

UNHCR Stockholm

UNICEF Norge

Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Universitet - Nord Universitet

Universitet - Norges arktiske universitet UiT

Universitet - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Universitet - Norges Teknisk-Naturvitenskaplige universitet (NTNU)

Universitet - OsloMet - storbyuniversitetet

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Trondheim NTNU

Universitetsstudiene på Kjeller

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsforbundet

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Utlendingsnemnda UNE

Velferdsalliansen

Velferdsforskningsinstituttet (NOVA v/OsloMet)

Venstre

Vergeforeningen Følgesvennen

VID vitenskapelige høgskole - Vitenskapelige høgskoler

Vitenskapelige høgskoler - Det teologiske Menighetsfakultet

Vitenskapelige høgskoler - Handelshøyskolen BI

Vitenskapelige høgskoler - Høgskolen i Molde

Vitenskapelige høgskoler - Kunsthøgskolen i Oslo

Vitenskapelige høgskoler - Norges Handelshøyskole

Vitenskapelige høgskoler - Norges idrettshøgskole

Vitenskapelige høgskoler - Norges Musikkhøgskole

Voksne for barn

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS