Høringer

Høring - forslag om endring av pasientbetalingsforskriften- fritak for egenandel for poliklinisk helsehjelp for LAR pasienter

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag om endring av forskrift 20. desember 2016 nr. 1848 om betaling frå paientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta (pasientbetalingsforskriften). Høringsnotatet inneholder forslag om endring av pasientbetalingsforskriften § 5 slik at pasienter som mottar poliklinisk helsehjelp i forbindelse med legemiddelassistert rehabilitering (LAR), inkluderes i de gruppene som ikke skal betale godkjent egenandel.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 28.06.2023

Vår ref.: 23/1964

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om endring av forskrift

  1. desember 2016 nr. 1848 om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta (pasientbetalingsforskriften).

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i dette høringsnotatet en endring av pasientbetalingsforskriften § 5 slik at pasienter som mottar poliklinisk helsehjelp i forbindelse med legemiddelassistert rehabilitering (LAR), inkluderes i de gruppene som ikke skal betale godkjent egenandel.

Bakgrunnen for forslaget er å sikre at mennesker med omfattende problemer med rus skal få den behandlingen og oppfølgingen de har behov for i den offentlige helsetjenesten. Helse- og omsorgsdepartementet er gjort oppmerksom på at det forekommer ulik praktisering av egenandelsregelverket for LAR pasienter. Det er videre kommet fram at flere i denne pasientgruppen har vansker med å betale egenandel, og som en følge av dette står i fare for å droppe ut av LAR behandlingen.

Høringsfrist: onsdag 28. juni 2023.

Høringsuttalelsene sendes fortrinnsvis digitalt gjennom departementets side for høringer. Det er mulig å registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg. Det er også anledning til å sende høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelser. Høringsuttalelser er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven, og vil bli publisert.

Med hilsen

 

Fredrik Anton Sten Remers Hanssen (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Karianne Rygh Hjortdahl

seniorrådgiver

Departementene

 

Akademikerne

Aleris Helse AS

Alliance Boots Norge AS

Alliance Healthcare Norge AS

Allmennlegeforeningen

Apotek 1 Gruppen AS

Apotekforeningen

Apotekgruppen

Arbeidstilsynet

Aurora - støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer

Autismeforeningen

Barneombudet

BarnsBeste

Bedriftsforbundet

Bikuben – regionalt brukerstyrt senter

Bioteknologirådet

Blå Kors Norge

Borgestadklinikken

Cerebral Parese-foreningen

Datatilsynet

De fylkeskommunale eldrerådene

De regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

De regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål

DELTA

Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM)

Den Norske Advokatforening

Den norske jordmorforening

Den Norske Jordmorforening

Den norske kinesiologforening

Den Norske Legeforening

Den norske tannlegeforening

Diabetesforbundet

DIPS ASA

Fagforbundet

Fagrådet innen Rusfeltet i Norge

Fellesorganisasjonen (FO)

FMR Felleskap - Menneskeverd - Rusfrihet

Folkehelseinstituttet

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Foreningen for kroniske smertepasienter

Foreningen for Muskelsyke

Foreningen Norges Døvblinde (FNDB)

Forskerforbundet

Forskningsstiftelsen FAFO

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Fylkesrådet for funksjonshemmede

Helse- og sosialombudet i Oslo

Helsedirektoratet

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

Hjernerådet

Hørselshemmedes Landsforbund

Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede (UNIO)

Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi

Institutt for helse og samfunn (HELSAM)

Institutt for samfunnsforskning

Ivareta Pårørende berørt av rus

JURK

Juss-Buss

Jussformidlingen

Jusshjelpa

Juvente

Kliniske ernæringsfysiologiske forening

Kommunal landspensjonskasse

Kommunenes Sentralforbund (KS)

Kreftforeningen

Landets fylkeskommuner

Landets helseforetak

Landets høgskoler med helsefaglig utdanning

Landets kommuner

Landets pasient- og brukerombud

Landets private sykehus

Landets regionale helseforetak

Landets statsforvaltere

Landets universiteter

Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)

Landsforeningen for Huntingtons sykdom

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

Landsforeningen for slagrammede

Landsgruppen av helsesøstre, NSF

Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Legeforeningens forskningsinstitutt

Legemiddelgrossistforeningen

Legemiddelindustrien

Legemiddelparallellimportørforeningen

LFSS – Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord

LHL

Likestillings- diskrimineringsombudet

Likestillingssenteret

Markedsrådet

Mental Helse Norge

Mental Helse Ungdom

MIRA-senteret

MS – forbundet

Munn- og halskreftforeningen

N.K.S. Veiledningssenteret Sør- og Øst-Norge

NA, Anonyme Narkomane

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM), UiT

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage)

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming – NAKU

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid - NAPHA

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

Norges Astma- og Allergiforbund

Norges Blindeforbund

Norges Døveforbund

Norges Farmaceutiske Forening

Norges Fibromyalgi Forbund

Norges forskningsråd

Norges Handikapforbund

Norges Juristforbund

Norges kvinne- og familieforbund

Norges landsforbund av homøopraktikere (NLH)

Norges Parkinsonforbund

Normal Norge

Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Norsk Cøliakiforening

Norsk Epilepsiforbund

Norsk Ergoterapeutforbund

Norsk Farmasøytisk Selskap

Norsk forbund for hud og kroppsterapi

Norsk Forbund for Osteopatisk Medisin

Norsk Forbund for psykoterapi

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Norsk Forening for Ernæringsfysiologer

Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi

Norsk forening for kognitiv terapi

Norsk Forening for nevrofibromatose

Norsk forening for palliativ medisin

Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid

Norsk forening for slagrammede

Norsk Forum for terapeutiske samfunn

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Gestaltterapeut forening

Norsk gynekologisk forening

Norsk helsenett SF

Norsk Helsesekretærforbund

Norsk Kiropraktorforening

Norsk legemiddelhåndbok

Norsk Logopedlag

Norsk Manuellterapeutforening

Norsk Medisinaldepot AS

Norsk Ortopedisk Forening

Norsk Osteopatforbund

Norsk Osteoporoseforening

Norsk Pasientforening

Norsk pasientskadeerstatning (NPE)

Norsk Presseforbund

Norsk Psoriasis Forbund

Norsk Psykiatrisk Forening

Norsk Psykoanalytisk Forening

Norsk Psykologforening

Norsk Radiografforbund

Norsk Revmatikerforbund

Norsk selskap for ernæring

Norsk Sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)

Norsk sykepleierforbund

Norsk Tannhelsesekretærers Forbund

Norsk Tannpleierforening

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Norsk Tourette Forening

Norske Fotterapeuters Forbund

Norske Homeopaters Landsforbund (NHL)

Norske Kvinners Sanitetsforening

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH)

Norske Ortoptister forening

Norske Sykehusfarmasøyters Forening

NUPI

Organisasjonen Voksne for Barn

PARAT Helse

Pårørendealliansen

Pårørendesenteret

Pensjonistforbundet

Personskadeforbundet

Personvernnemnda

Press – Redd Barna Ungdom

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund

PRO-LAR – Nasjonalt forbund for folk i LAR

PRO-Sentret

Råd for et aldersvennlig Norge

Rådet for Muskelskjeletthelse

Rådet for psykisk helse

Rådgivning om spiseforstyrrelser

Redd Barna

Regelrådet

Regionsentrene for barn og unges psykiske helse

Riksrevisjonen

Røde Kors

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)

Ryggforeningen i Norge

SABORG - Sammenslutning av Alternative Behandlerorganisasjoner

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

Sametinget

Senior Norge

Seniorstøtten

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)

Senter for medisinsk etikk (SME) ved Universitetet i Oslo

SINTEF Helse

Sivilombudet

SPEKTER

Spiseforstyrrelsesforeningen

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (UKOM)

Statistisk sentralbyrå (SSB)

Stiftelsen Institutt for spiseforstyrrelser

Stiftelsen Pårørendesenteret

Stiftelsen Phoenix Haga

Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning

Stiftelsen Verdighetssenteret – omsorg for gamle

Sysselmester på Svalbard

Tannleger i privat sektor TiPS

Teknologirådet

Unio

Universitets- og høyskolerådet

Utdanningsforbundet

Velferdsforskningsinstituttet NOVA

Virke

Yngre legers forening

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)