Høring - forslag om endring av spritloven og spritforskriften mv.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

01/3824 SA Gry/rla

9.01.2002

Finansdepartement fremmer i dette høringsnotatet forslag om endring i lov 4. juni 1954 nr. 2 om sprit, brennevin, vin og isopropanol til teknisk og vitenskapelig bruk m.v (spritloven) og endringer i forskrift 25. februar 1955 nr. 2 om omsetning og denaturering av sprit, brennevin, vin og isopropanol til teknisk og vitenskapelig bruk (spritforskriften). Forslagene gjelder opphevelse av Nemnda for teknisk sprit og avvikling av ordningen med kjøpetillatelser og kvoter for desinfeksjonssprit. Videre foreslår vi å oppheve lov 24. juni 1931 om avgift på skjenking på bevertningssteder av alkoholholdige drikkevarer under henvisning til at denne loven ikke lenger er i bruk.

Departementet har over en periode arbeidet med en opprydding og modernisering av lovverket knyttet til alkohol og teknisk sprit som hører under Finansdepartementets område. Første skritt var opphevelsen av den tidligere ølloven av 1912 som skjedde med virkning fra 1. juli 1999. Fra 1. januar 2001 ble Spritkontrollen overført fra Rusmiddeldirektoratet til Toll- og avgiftsdirektoratet. I forbindelse med at Sosial- og helsedepartementet har foreslått å oppheve tilvirkningsmonopolet for brennevin etter alkoholloven, har Finansdepartementet foreslått å oppheve alkoholtilvirkningsloven (lov 19. juni 1964 nr. 1) og samtidig gjøre noen tekniske endringer i spritloven. Disse forslagene ble sendt på høring 4. september 2001 med høringsfrist 4. desember 2001. Forslaget som nå sendes på høring er et ytterligere ledd i oppryddingen i lovverket.

Det foreslås ingen generell revisjon av regelverket for teknisk sprit i denne omgang, men departementet tar sikte på å revidere også dette lovverket i løpet av 2002. Utkast til endringer vil bli sendt på høring på vanlig måte.

Høringsfristen er 2. april 2002. Høringsuttalelsene kan også sendes departementet elektronisk, til følgende e-post adresse: Gry.Andersen@finans.dep.no

Med hilsen
Heidi Heggenes e.f.
avdelingsdirektør

Gry Andersen
førstekonsulent