Høring - forslag om endring i samelovens kapittel 3

Departementet foreslår blant annet en endring der det ikke lenger direkte i loven fastslås hvilke kommuner som utgjør området for samisk språk, men at Kongen i stedet gis myndighet til å avgjøre hvilke kommuner som skal komme inn under forvaltningsområdet. Ot.prp. fremmes høsten 2004.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.03.2004


Høringsfristen er 9. mars 2004

Forsvarsdepartementet – ingen merknader

Karasjok kommune

Kåfjord kommune

Nærings- og handelsdepartementet – ingen merknader

Samferdselsdepartementet – ingen merknader

Skoltene i Norge

Universitetet i Tromsø (Det juridiske fakultet og Senter for samiske studier)

Utdannings- og forskningsdepartementet