Høring-Forslag om endring i skipssikkerhetsloven § 55 – hjemmel for overtredelsesgebyr ved brudd på skipssikkerhetsloven §§ 39 og 45

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 05.09.2022

Vår ref.: 21/7948

Høringsbrev .pdf