Høring - Forslag om endringer i barnevernloven, sosialtjenesteloven og smittevernloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.12.2004

Vår ref.: 200403901

Vedlagt følger høringsnotat med forslag til endringer i barnevernloven, sosialtjenesteloven og smittevernloven til uttalelse.

Enkelte av forslagene har sammenheng med forslag til endringer som ble fremsatt av Befringutvalget i NOU 2000:12 Barnevernet i Norge og er også omtalt i St.meld.nr. 40 (2001-2002) Om barne- og ungdomsvernet. Det foreslås imidlertid også andre endringsforslag.

Forslag til endringer i sosialtjenesteloven (sosialtjenesteloven kap. 9 administreres av Barne- og familiedepartementet) gjelder sosialtjenesteloven § 9-2 om fylkesnemndas sammensetning. Forslag til endring i smittevernloven gjelder smittevernloven § 7-6 som omhandler smittevernnemndas sammensetning.

Endringsforslagene i barnevernloven gjelder:

  • Innføring av internkontrollplikt for kommunens oppgaver etter barnevernloven, jf. høringsnotatets pkt. 1.
  • Lovfesting av plikt for kommunen til å vurdere egnet bolig for enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere ved bosetting i kommunen, jf. pkt. 2.
  • Presisering av barneverntjenestens ansvar for oppfølging av biologiske foreldre etter omsorgsovertakelse, jf. pkt. 3.
  • Utvidelse av eksemplifiseringen av hjelpetiltak i barnevernloven § 4-4, jf. pkt. 4.
  • Endring av begrepet ”mødrehjem” i barnevernloven § 4-4 femte ledd til ”tiltak for foreldre og barn”, jf. pkt. 5.
  • Endring av barnevernloven § 4-20 og adopsjonsloven § 1 i saker som gjelder adopsjon mot foreldrenes vilje, jf. pkt. 6.
  • Overføring av ansvaret for fastsettelse av oppfostringsbidrag fra fylkesnemnda til bidragsfogden, jf. pkt. 7.
  • Spørsmål om endring av barnevernloven § 6-4 om opplysningsplikt, jf. pkt. 8.
  • Utvidelse av omfanget av krav om politiattest etter barnevernloven § 6-10 til å omfatte straffeloven § 203 og § 204 første ledd bokstav f om kommersiell seksuell utnyttelse av barn og unge, jf. pkt. 9.
  • Endring av barnevernloven § 9-5 om statlig regional barnevernmyndighets rett til å kreve refusjon fra kommunen, jf. pkt. 10.

Vi vil for ordens skyld gjøre oppmerksom på at Barne- og familiedepartementet, i samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet, utreder spørsmålet om å endre barnevernloven § 2-1 for å åpne for interkommunalt samarbeid når det gjelder myndighetsutøvelse og for å gi kommunene enda større frihet til å organisere barneverntjenesten. Forslaget til endringer i barnevernloven skal etter planen fremlegges parallelt med Kommunal- og regionaldepartementets høringsnotat vinteren 2005.

Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Vi ber om at adressatene vurderer om høringsnotatet bør forelegges underliggende etater eller andre berørte som ikke står på høringslisten.

Høringsfristen er 20. desember 2004. På grunn av sakens videre fremdrift, vil det ikke bli gitt utsatt høringsfrist.

Med hilsen

Tone G. Smith (e.f.)

 

Kari Ofstad

Finansdepartementet

Justisdepartementet

Utdannings- og forskningsdepartementet

Kirke- og kulturdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Moderniseringsdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Utenriksdepartementet

Kommunene

Fylkeskommunene

Fylkesmennene

Fylkesnemndene for sosiale saker

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region nord

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region Midt-Norge

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region vest

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region øst

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region sør

Fylkeslegene

Helseregioner (5)

Sysselmannen på Svalbard

Longyearbyen lokalstyre

Riksrevisjonen

Datatilsynet

Statistisk sentralbyrå

Kommunenes Sentralforbund

Regjeringsadvokaten

Barneombudet

Domstoladministrasjonen

Utlendingsdirektoratet

Sivilombudsmannen

Likestillingsombudet

Forbrukerombudet

Sametinget

Statens råd for funksjonshemmede

Norges Forskningsråd (NFR)

Norsk senter for barneforskning (NOSEB)

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

Childwatch International - UiO

Universitetet i Oslo

Universitetet i Bergen

Norges Teknisk naturvitenskapelige universitet

Universitetet i Tromsø

Høgskolen i Agder

Høgksolen i Bergen

Høgskolen i Bodø

Høgskolen i Finnmark

Høgskolen i Harstad

Høgskolen i Lillehammer

Høgskolen i Oslo

Høgskolen i Sogn og Fjordane

Høgskolen i Stavanger

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Høgskolen i Telemark

Høgskolen i Volda

Høgskolen i Østfold

Barnevernets utvikl.senter i Midt-Norge

Barnevernets utvikl.senter på Vestlandet

Barnevernets uvikl.senter i Nord-Norge

Fellesorg. for barnevernped.,sos. og vernepl. (FO)

Norsk Psykologforening

Den norsk Lægeforening

Den Norske Advokatforening

Den Norske Dommerforening

Norges Juristforbund

Norsk Kommuneforbund

Norsk Helse- og Sosiallederlag (NHSL) v/leder Evy-Anni Evensen

Norsk Lærerlag

Utdanningsforbundet

Landsorganisasjonen (LO)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Akademikerne

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)

Utdanningsgruppens Hovedorganisasjon (UHO)

Kirkens Familievern

Norsk Fosterhjemsforening

Barneverninst. Samarbeidsforum

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Norsk Barnevernsamband

Organisasjonen for private barnevernstiltak

Norges Kvinne- og Familieforbund

Aleneforeldreforeningen

Foreningen 2 foreldre

Aksj.gr.for barns rett til samv. med foreldre & besteforeldre

Antirasistisk senter

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

Ressurssenter for Pakistanske Barn

Verdens Barn

Adopsjonsforum

InorAdopt

Redd Barna

Redd Barnas Rettighetssenter

PRESS - Redd Barna Ungdom

UNICEF-komiteen i Norge

Norges Røde Kors

Voksne for Barn

Landsforeningen for barnevern

Landsrådet for norske barne og ungd.org.

Adoptertes landsforening

Enestående adoptanters forening

AdoptivforeldreForeningen

Stiftelsen Landsforeningen Rettferd for taperne

Rettspolitisk forening

Barnevern Juridisk Forum

Juridisk Rådgivning for kvinner (JURK)

Juss-Buss

Jussformidlingen

Jusshjelpa i Tromsø

Kont.utv. for innvandrere og norske myndigheter

Regionsenter for barne- og ungdomspsykiatri

 

Stortingsbiblioteket v/Granholt

Kopi t.o. De politiske partiene på Stortinget.