Høring – forslag om forbud mot returprovisjon

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om forbud mot returprovisjon

Status: Under behandling

Høringsfrist: 18.11.2022

Vår ref.: 22/3893

Foretak som tilbyr eller formidler spareprodukter, skal utøve sin virksomhet i samsvar med god forretningsskikk. Når foretak mottar vederlag fra eller yter vederlag til andre enn kunden, såkalt returprovisjon, kan det oppstå interessekonflikter mellom foretaket og kunden. Etter at reglene for returprovisjon for verdipapirforetak ble innskjerpet i 2018, har det ifølge Finanstilsynet blitt etablert en rekke ulike prismodeller som gjør at det er vanskelig for ikke-profesjonelle kunder å sammenligne priser hos ulike distributører. For å øke transparensen i markedet har Finanstilsynet foreslått å innføre et forbud mot å motta vederlag fra eller betale vederlag til andre enn kunden i forbindelse med ytelse av investeringstjenester til ikke-profesjonelle kunder. Finanstilsynet har utarbeidet et høringsnotat med utkast til forskriftsregler.

Departementet ber om eventuelle merknader til Finanstilsynets forslag innen 18. november 2022.

For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på regjeringen.no ved å klikke «Send inn høringssvar». Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser på Finansdepartementets nettsider. Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for å forelegge høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Med hilsen

Geir Åvitsland  e.f.

ekspedisjonssjef

Marius Østli

avdelingsdirektør