Høring - Forslag om heving av toleransebeløpet for avkorting av avtalefestet pensjon fra Statens pensjonskasse

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender på høring forslag om heving av toleransebeløpet for avkorting av avtalefestet pensjon fra Statens pensjonskasse.

Status: På høring

Høringsfrist: 04.08.2024

Vår ref.: 24/1404

Det foreslås å heve toleransebeløpet til 0,26 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) per 1. januar hvert år i forskrift 30. november 2010 nr. 1493 om kombinasjon av avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse og arbeidsinntekt (pensjonsgivende inntekt). Toleransebeløpet på 0,26 G tilsvarer det som gjelder i KS sitt tariffområde. Det foreslås at endringen trer i kraft 1. januar 2025.

Fristen for å sende inn høringssvar er 4. august 2024.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Med hilsen

Biørn Bogstad 

avdelingsdirektør                                                  Knut Lorentsen 

                                                                                  fagdirektør 

Departementene

Akademikerne

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Datatilsynet

Den Norske Aktuarforening

Farmasiforbundet

Fellesordningen for AFP

Finans Norge

Finanstilsynet

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Forsvar offentlig pensjon

Forsvarets seniorforbund

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)

Gabler AS

Hovedorganisasjonen Virke

Kommunal Landspensjonskasse

Konkurransetilsynet

KS – Kommunesektorens organisasjon

Landsforbundet for offentlige pensjonister

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Likestillings- og diskrimineringsombudet

LO Kommune

LO Stat

Maritim pensjonskasse

NITO

Norges Farmaceutiske Forening

Norsk Pensjon AS

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Oslo kommune

Oslo Pensjonsforsikring AS

Pensjon for alle

Pensjonistforbundet

Pensjonskasseforeningen

Pensjonskontoret

Pensjonsordning for apotekvirksomhet

Pensjonsordning for sykepleiere

Pensjonstrygden for fiskere

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Regnskap Norge

Samarbeidsforumet for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

Samfunnsbedriftene

Senior Norge

Seniorenes fellesorganisasjon

Senter for seniorpolitikk

Sivilombudet

Skattedirektoratet

Statens pensjonskasse

Statens seniorråd

Statistisk sentralbyrå

Storebrand

Trygderetten

Unio

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)