Høring – forslag om ny avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender på høring forslag til endringer i lov om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse og enkelte andre lover. Ny AFP i offentlig sektor skal gjelde for årskullene født 1963 og senere.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 17.02.2023

Vår ref.: 22/4521

Høringsnotatet følger opp avtalen 3. mars 2018 med lovforslag for den AFP-ordningen som er beskrevet i avtalen. Forslaget til regelverk for ny offentlig AFP er utformet i tråd med reglene for privat AFP, men med de avvik som følger av avtalen. Et avvik fra privat AFP, og som heller ikke følger direkte av avtalen, er at det ikke foreslås et krav om samtidig uttak av alderspensjon fra folketrygden for å kunne ta ut ny offentlig AFP.

Avtalen 3. mars 2018 forutsetter gjensidig medregning av kvalifikasjonstid mellom AFP-ordningene i privat og offentlig sektor. Det innebærer at jobbskifter mellom privat og offentlig sektor ikke diskvalifiserer for rett til AFP, så lenge begge eller alle virksomhetene har AFP-avtale. Departementet har tatt initiativ overfor partene i privat sektor til en prosess med mål om at tid fra AFP i offentlig sektor skal kunne medregnes som ansiennitet i privat AFP. Denne prosessen er pågående. I høringsnotatet foreslås det at ansiennitet fra virksomheter i privat sektor med AFP-avtale kan medregnes i vurderingen av om ansiennitetsvilkåret ved 62 år er oppfylt for ny offentlig AFP.

Frist for å sende inn høringssvar er 17. februar 2023.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no

Med hilsen 

Silje Aslaksen 

Avdelingsdirektør 

Pål Steffensen 

Førstekonsulent 

Alle departementer

- Arbeids- og velferdsdirektoratet

- Finanstilsynet

- Forbrukerrådet

- Forbrukertilsynet

- Konkurransetilsynet

- Likestillings- og diskrimineringsombudet

- Skattedirektoratet

- Statens pensjonskasse

- Statistisk sentralbyrå

- Akademikerne

- Arbeidsgiverforeningen Spekter

- Den norske aktuarforening

- Finans Norge

- Fellesordningen for AFP

- Forsvarets seniorforbund

- Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

- Gabler

- Kommunal Landspensjonskasse

- KS

- KS Bedrift

- Landslaget for offentlige pensjonister

- Landsorganisasjonen i Norge

- LO-Kommune

- LO-stat

- Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

- Norsk Pensjon AS

- Næringslivets Hovedorganisasjon

- Oslo kommune

- Oslo Pensjonsforsikring AS

- Pensjonistforbundet

- Pensjonskasseforeningen

- Pensjonskontoret

- Pensjonsordningen for apotekvirksomhet

- Pensjonsordningen for sykepleiere

- Pensjonstrygden for sjømenn

- Pensjonstrygden for fiskere

- Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

- Seniorenes fellesorganisasjon

- Seniorsaken

- Senter for seniorpolitikk

- Statens Seniorråd

- Storebrand

- Trygderetten

- Uføres Landsorganisasjon

- UNIO

- Virke

- Yrkesorganisasjonenes sentralforbund