Høringer

Høring – Forslag til endring i forskrift om elsertifikater

Olje- og energidepartementet sender forslag til endring i forskrift om elsertifikater på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.09.2023

Vår ref.: 23/1297

Etter lov om elsertifikater § 17 har departementet fastsatt de årlige elsertifikatkvotene i forskrift. I vedlagte høringsnotat foreslår departementet en justering i den fastsatte elsertifikatkvoten for 2024.
 
Forslaget innarbeides i tabellen i forskrift om elsertifikater § 19a. For nærmere informasjon om grunnlaget for den tekniske justeringen viser departementet til Norges vassdrags- og energidirektorat sine nettsider: Teknisk justering - NVE.

Departementet foreslår at endringene trer i kraft 1. januar 2024. Frist for høringsinnspill er 15. september 2023. Høringsuttalelser kan avgis digitalt på regjeringen.no.

Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar til postmottak@oed.dep.no. Andre enn de som står på høringslistene kan også avgi høringsuttalelse.

Med hilsen

Laila Berge (e.f.)                                    Elin Fjelde, førstekonsulent
avdelingsdirektør

Agder fylkeskommune

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Barne- og familiedepartementet

Datatilsynet

Den norske Advokatforening

DistriktsEnergi

EL & IT Forbundet

Finansdepartementet

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Fornybar Norge

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Hovedorganisasjonen Virke

Industri Energi

Innlandet fylkeskommune

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og distriktsdepartementet

Konkurransetilsynet

Kraftfylka

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Landssamanslutninga av vasskraftkommunar

Landssammenslutninga av norske vindkraftkommuner

Møre og Romsdal fylkeskommune

Nordland fylkeskommune

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Industri

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Regelrådet

Rogaland fylkeskommune

Sametinget / Sámediggi

Samferdselsdepartementet

Samfunnsbedriftene

Småkraftforeninga

Statistisk Sentralbyrå

Statnett SF

Troms og Finnmark fylkeskommune /Romssa ja Finnmárkku fylkkagielda

Trøndelag fylkeskommune

Utenriksdepartementet

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

Viken fylkeskommune