Høring - forslag til endringer i forskrift 8. desember 2016 nr. 1482 om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften)

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 8. desember 2016 nr. 1482 om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften).

Status: Under behandling

Høringsfrist: 27.05.2022

Vår ref.: 22/1376

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 8. desember 2016 nr. 1482 om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften).

Det foreslås en endring i overgangsreglene i § 38 for registrering av utdanningsvirksomheter. Forslaget innebærer at virksomheter som har søkt eller som søker om registrering som utdanningsvirksomhet mellom 1. juni 2019 og 31. desember 2022 anses som registrert fra søknad er sendt. I dag gjelder registreringen fra vedtaksdato i Helsedirektoratet.

Frist for å sende inn høringssvar er 27. mai 2022.

Høringsuttalelsene sendes fortrinnsvis digitalt på regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg.

Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven, og vil bli publisert.

 

Med hilsen

  

Maiken Engelstad (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Cathrine Runge Karde

seniorrådgiver

Departementene

 

Folkehelseinstituttet

Helsedirektoratet

Helsepersonellnemnda

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

Institutt for helse og samfunn (HELSAM)

Landets høyskoler med helsefaglig utdanning

Landets statsforvaltere

Landets universiteter

Likestillings- diskrimineringsombudet

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage)

Norges forskningsråd

Norsk helsenett SF

Regelrådet

Riksrevisjonen

Sametinget

SINTEF Helse

Sivilombudet

Statens helsetilsyn

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (UKOM)

 

Landets fylkeskommuner

Landets kommuner

 

Landets helseforetak

Landets regionale helseforetak


Akademikerne

Aleris Helse AS

Allmennlegeforeningen

Ambulanseforbundet

Delta
Den Norske Jordmorforening
Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

Dr.Dropin

Fagforbundet

Fellesorganisasjonen (FO)

Forskerforbundet

Forskningsstiftelsen FAFO

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Helsetjenestens Lederforbund

Institutt for helse og samfunn (HELSAM)

Kommunenes Sentralforbund (KS)

Landets private sykehus

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Legeforeningens forskningsinstitutt

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Norges kristelige legeforening

Norges Tannteknikerforbund

Norsk Pasientforening

Norsk Sykepleierforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Parat

Parat Helse

Pensjonistforbundet

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

SINTEF Helse
Spekter

Tekna

Unio

Universitets- og høyskolerådet

Universitets- og høyskoleutdannedes forbund

Utdanningsforbundet

Virke

Volvat Medisinske Senter AS

Yngre legers forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)