Høringer

Høring - Forslag til endringer i forskrift om dagpenger under arbeidsløshet - Oppfølging av NOU 2021: 8 Trygd over landegrensene

På bakgrunn av Trygdekoordineringsutvalgets anbefalinger i sin utredning, NOU 2021: 8 Trygd over landegrensene, sender Arbeids- og sosialdepartementet med dette på høring forslag til endringer i forskrift om dagpenger under arbeidsløshet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.03.2022

Vår ref.: 21/4600

Regjeringen satt 23. juni 2020 ned et lovutvalg som skulle gjøre en samlet gjennomgang av trygdelovgivningen sett opp mot folkerettslige forpliktelser med hensyn til trygdekoordinering. Trygdekoordineringsutvalget avga sin utredning 15. juni 2021.

Utvalget anbefaler i punkt 15.8 at eksisterende forskrifter som inneholder EØS-regler gjennomgås «med sikte på å avklare om de er utformet innenfor rammen av de EØS-rettslige kravene som gjelder for gjennomføring av forordninger».

I punkt 8.16.2.7 foreslår utvalget en endring i dagpengeforskriften knyttet til unntaket fra kravet om opphold i Norge i § 13-4 første ledd bokstav c, slik at unntaket utvides til også å omfatte dem som ikke jobber i en regelmessig tilbakevendende turnus- eller rotasjonsordning, og å oppheve særbestemmelse om Sveits som er tatt inn i § 13-3 tredje ledd. I tillegg mener utvalget at det også bør vurderes hvorvidt de någjeldende forskriftsbestemmelsene om sammenlegging av opptjente dagpengerettigheter i §§ 13-5 og 13-8 bør endres, slik at søkerens reelle arbeidsinntekt justeres for norsk inntektsnivå gjennom bruk av fastsatte indekseringsfaktorer i stedet for å legge til grunn perioder med arbeid.

På bakgrunn av utvalgets anbefalinger har departementet gjennomgått forskrift 16. september 1998 nr. 890 om dagpenger under arbeidsløshet for å sikre at forskriften er utformet i tråd med kravene for gjennomføring av forordninger. I lys av gjennomgangen, foreslås det i det vedlagte høringsnotatet å ta ut de innledende bestemmelsene i kapittel 13 om personkrets og hvem som skal ha dagpenger fra Norge, og deler av gjeldende § 13-9 som gir utfyllende regler knyttet til trygdeforordningen artikkel 64.

I tillegg til forslagene i NOU 2021: 8, foreslår departementet å flytte unntakene fra oppholdskravet som i dag ligger i dagpengeforskriften kapittel 13 til kapittel 1, å flytte særregelen knyttet til barnetillegg fra kapittel 13 til kapittel 7, samt å forskriftsfeste gjeldende praksis om at det ikke trekkes dagpenger når man oppholder seg i utlandet i helgedager.

Frist for å sende inn høringssvar er 21. mars 2022.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar nedenfor.

Med hilsen

Cathrine Opstad Sunde (e.f.)
avdelingsdirektør

Mona Martinsen
fagdirektør

 • Advokatforeningen
 • Akademikerne
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Barne- og familiedepartementet
 • Fellesforbundet
 • Finansdepartementet Forsvarsdepartementet
 • Garantikassen for fiskere
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Kommunesektorens organisasjon KS
 • Kulturdepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Olje- og energidepartementet
 • Sámediggi - Sametinget
 • Samferdselsdepartementet
 • Statsministerens kontor
 • Trygderetten
 • Unio
 • Utenriksdepartementet
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund