Høring - Forslag til endringer i forskrift om konsekvensutredninger

Olje- og energidepartementet sender etter avtale med Klima- og miljødepartementet med dette på høring forslag om endringer i forskrift om konsekvensutredninger knyttet til krav om meldeprosess før konsekvensutredninger (KU-forskriften) for kraftledninger og solkraftanlegg.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 31.01.2024

Vår ref.: 23/2143

For kraftledninger foreslås å endre KU-forskriften slik at grensen for når en tiltakshaver må forhåndsmelde kraftledninger på 132 kV, heves fra 15 km til 50 km. Samtidig skal tiltakshaver få velge å likevel kunne forhåndsmelde denne typen kraftledninger. Tiltakshaver får dermed en rett, men ikke plikt til å melde kraftledninger på 132 kV som er mellom 15 og 50 km lange.

For solkraftanlegg foreslås det å innføre plikt til å sende inn melding med forslag til utredningsprogram for solkraftanlegg. Grensen foreslås satt til anlegg med installert effekt på over 30 MWp, da anlegg over denne størrelsen kan være kontroversielle og/eller gi store virkninger for miljø og samfunn. Dette forslaget bør ses i sammenheng med høringsforslaget om endringer i energiloven og plan- og bygningsloven knyttet til solkraftanlegg på land, jf. egen høringssak av 19. desember.

Frist for å gi høringsuttalelse er 31.01.2024.

Høringsuttalelser skal gis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under «Send inn høringssvar» på regjeringen.no. Der ligger også høringsnotat og høringsliste.

Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova, og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Høringsinstansene bes vurdere om saken bør legges fram for eller sendes videre til underliggende organ eller organisasjon som ikke står på høringslisten.

Eventuelle henvendelser om høringen kan rettes til avdelingsdirektør Trond Ulven Ingvaldsen i Olje- og energidepartementet, tlf. 22 24 63 71, eller underdirektør Tollef Taksdal, tlf. 22 24 61 71.

Med hilsen

Trond Ulven Ingvaldsen (e.f.)

avdelingsdirektør                                                              Tollef Taksdal

                                                                                              underdirektør

Samtlige kommuner

1,5 Advokatfirma AS

Advokatfirmaet Grette DA

Advokatfirmaet Selmer AS

Advokatfirmaet Thommessen AS

Agder fylkeskommune

Akademikerne

Akershus Energi AS

Aneo

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Arkitektbedriftene i Norge

Arkitektenes fagforbund

ASKO Norge

Asplan Viak AS - KanEnergi

Avinor AS

Bane Nor SF

BA-nettverket

Barne- og familiedepartementet

Cicero

COWI

Den norske Advokatforening

Den Norske Turistforening

Digitaliseringsdirektoratet

Direktoratet for arbeidstilsynet

Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

DistriktsEnergi

Distriktssenteret

DNV AS

Domstoladministrasjonen

Dæhlin Sand advokatfirma

Eidsiva Vekst

Elektroforeningen (EFO)

Elmera Group ASA

Elvia AS

Endra AS

Energeia AS

Energi Teknikk AS

Enova SF

Entra

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA)

Fagforbundet

Fagne AS

Fellesforbundet

Finans Norge

Finansdepartementet

Finansforbundet

Finnmarkseiendommen

Forbrukerrådet

Fornybar Norge

Forsvarsbygg

Forsvarsdepartementet

Fortidsminneforeningen

Forum for natur og friluftsliv

Fosseberg Kraft AS

Framtiden i våre hender

Friluftsrådenes Landsforbund

GeoForum

Geomatikkbedriftene

Glitre Nett

Greenpeace Norge

GRID-Arendal

Hafslund E-CO AS

Hafslund Magnora Sol AS

Hagal AS

Helse- og omsorgsdepartementet

Hovedorganisasjonen Virke

Husbanken

Huseiernes Landsforbund

Hydro Energi

Hydro REIN

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Volda

Høgskolen i Østfold

Høgskulen på Vestlandet

Høland og Setskog Elverk SA/Skodre

IFE

IKT Norge

Innlandet fylkeskommune

Innovasjon Norge

Institutt for samfunnsforskning ISF

International Research Institute of Stavanger AS - IRIS

Justis- og beredskapsdepartementet

Kartverket

Oslo kommune Klimaetaten

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og distriktsdepartementet

Konkurransetilsynet

Kraftfylka

KS - Kommunesektorens organisasjon

Kultur - og likestillingsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Kystverket

La naturen leve

Landbruks- og matdepartementet

Landbruksdirektoratet

Landinfra Energy AB

Landsorganisasjonen i Norge

Landssamanslutninga av vasskraftkommunar

Landssammenslutninga av norske vindkraftkommuner

Lede AS

l-nett

Lyse Energi AS

Maskinentreprenørenes Forbund

Mattilsynet

Midtnett AS

Miljødirektoratet

Miljøstiftelsen Bellona

Multiconsult Norge AS

Møre og Romsdal fylkeskommune

Møreforskning

Natur og Ungdom

Naturvernforbundet

Nelfo

New-Tech

NHO Reiseliv

Norconsult AS

Nord Universitet

Nordkraft AS

Nordland fylkeskommune

Nordlandsforskning

Nordskog

Norge Fjellstyresamband

Norges Bondelag

Norges forskningsråd

Norges geologiske undersøkelse

Norges Hytteforbund

Norges ingeniør og teknologorganisasjon - NITO

Norges jeger- og fiskerforbund

Norges Juristforbund

Norges Kulturvernforbund

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges Miljøvernforbund

Norges Skogeierforbund

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet NTNU

Norges televisjon AS

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Bergindustri

Norsk bonde- og småbrukarlag

Norsk byggtjeneste AS

Norsk Eiendom

Norsk Fjernvarme

Norsk friluftsliv

Norsk Hydro ASA

Norsk Industri

Norsk institutt for bioøkonomi – NIBIO

Norsk institutt for kulturminneforskning

Norsk institutt for naturforskning

Norsk institutt for vannforskning - NIVA

Norsk Kommunalteknisk Forening

Norsk Kommunalteknisk forening NKF

Norsk Landbrukssamvirke

Norsk ornitologisk forening

Norsk Polarinstitutt

Norsk Sentrumsutvikling

Norske arkitekters landsforbund

Norske Boligbyggelag Landsforbund SA

Norske Landskapsarkitekters forening

Norske reindriftssamers landsforbund

Norske samers riksforbund

Norwegian Research Centre AS (NORCE)

Novå AS

Nye Veier AS

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

NØK

Olav Thon Gruppen

Oslo kommune

Oslobygg KF

OsloMet - storbyuniversitetet

PQA

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Riksarkivaren

Rogaland fylkeskommune

Rådgivende Ingeniørers Forening

SABIMA - Samarbeidsrådet for biologisk mangfold

Samarbeidsrådet for Naturvernsaker (SRN)

Samenes Folkeforbund

Sametinget / Sámediggi

Samferdselsdepartementet

Samfunnsbedriftene

SINTEF Byggforsk

SINTEF Energi AS

Sivilombudet

Skanska

SMB Norge

Småkraftforeninga

Småkraftkonsult AS

Solcellespesialisten

Solenergi FUSen

Solenergiklyngen

Solgrid AS

Statens Helsetilsyn

Statens naturoppsyn

Statens Vegvesen

Statistisk Sentralbyrå

Statkraft AS

Statnett SF

Statsbygg

Statsforvalteren i Agder

Statsforvalteren i Innlandet

Statsforvalteren i Møre og Romsdal

Statsforvalteren i Nordland

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Statsforvalteren i Rogaland

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Statsforvalteren i Trøndelag

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Statsforvalteren i Vestland

Statskog SF

Sustainable Materials AS

Sweco Norge AS

Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Telenor

Tensio AS

Transportøkonomisk institutt

Troms og Finnmark fylkeskommune /Romssa ja Finnmárkku fylkkagielda

Trøndelag fylkeskommune

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

Utenriksdepartementet

Vattenfall AB

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

Vestlandsforskning

VIA - næringsklyngen for transportinfrastruktur

Viken fylkeskommune

WWF-Norge

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Zero Emission Resource Organisation

Østlandsforskning

Å Energi AS