Høring- forslag til endringer i integreringsloven, folketrygdloven og tannhelsetjenesteloven(innstramminger)

Arbeids- og inkluderingsdepartementet, i samråd med Barne- og familiedepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet, sender med dette på høring forslag til endringer i integreringsloven, folketrygdloven og tannhelsetjenesteloven. Forslagene skal bidra til å redusere ankomstene av fordrevne fra Ukraina til Norge.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 11.03.2024

Vår ref.: 24/496

Det foreslås å redusere introduksjonsstønaden for par uten barn, å innføre krav om forutgående medlemskap i folketrygden for rett til grunn- og hjelpestønad, å innføre krav om forutgående medlemskap i folketrygden for rett til engangsstønad og å innføre krav om botid for personer mellom 19 og 24 år for å få tannhelsetjenester med redusert egenbetaling.

Fristen for å sende inn høringssvar er mandag 11. mars 2024.

Departementet tar sikte på å legge fram lovproposisjonen for Stortinget i løpet av våren 2024. Det er derfor satt en kort høringsfrist.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill. Uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert på regjeringen.no. Vi ber om at høringsuttalelser sendes inn elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på regjeringen.no.

Med hilsen

Toril Melander Stene (e.f)

avdelingsdirektør                                                  Åste Haukvik Traen 

                                                                                 seniorrådgiver 

ACOS AS
ADHD Norge

Actis

Advokatforeningen

Akademikerne

A-larm bruker- og pårørendeorganisasjon for åpenhet om rus og behandling

Aleneforeldreforeningen

Aleris Helse AS

Alle departementene

Alle fylkeskommunene

Alle helseforetak

Alle kommunene

Alle lagmannsrettene

Alle private sykehus

Alle regionale helseforetak

Alle regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål

Alle regionale odontologiske kompetansesentre

Alle regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

Alle statsforvalterne

Alle tingrettene

Alle universitetene

Alliance Healthcare Norge Apotekdrift AS

Alliance Healthcare Norge AS
Allmennlegeforeningen

Alternativ til vold

Amathea- Veiledningstjeneste for gravide

Amnesty International Norge

Anonyme alkoholikere

Antirasistisk senter

Apotek 1 gruppen AS
Apotekforeningen

Apotekgruppen

Arbeid- og velferdsdirektoratet

Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund
Aurora - støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer
Autismeforeningen i Norge

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Arbeidstilsynet

Barn av rusmisbrukere - BAR

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barnekreftforeningen
BarnsBeste

Barneombudet

Barnesakkyndig kommisjon

Barnevakten

Bedriftsforbundet

Bikuben – regionalt brukerstyrt senter

Bioteknologirådet

Bipolarforeningen

Bispedømmene

Blå kors Norge

Borgestadklinikken

Buddhistforbundet

Caritas

Childwatch International

Compugroup Medical Norway AS (CGM)

Datatilsynet

De fylkeskommunale eldrerådene

De regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Dedicare

Delta

Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM)

Den norske kirke – Kirkerådet

Den rettsmedisinske kommisjon

Det hjelper

Diabetesforbundet
DIPS ASA

Digitaliseringsdirektoratet

Direktoraret for forvaltning og økonomistyring

Direktoraret for samfunnsikkerhet og beredskap

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Diskrimineringsnemnda

DNT – edru livsstil

Dommerforeningen

Domstoladministrasjonen

Epilepsiforbundet

Erfaringssentrum

Europharma AS

Fagforbundet

Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid

Fagrådet innen rusfeltet i Norge

Familieklubbene i Norge

Fana medisinske senter

Farma Holding

Fellesforbundet

Felleskap – Menneskeverd – Rusfrihet (FMR)

Fellesorganisasjonen (FO)

Finans Norge

Finanstilsynet

Flyktninghjelpen
Foreningen for blødere i Norge
Foreningen for hjertesyke barn

Folkehelseinstituttet

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Foreningen 2 foreldre

Foreningen for human narkotikapolitikk
Foreningen for muskelsyke
Foreningen for kroniske smertepasienter

Foreningen Norges døvblinde (FNDB)
Foreningen tryggere ruspolitikk

Foreningen vi som har et barn for lite

Forskerforbundet
Forskningsstiftelsen FAFO

Forum for barnekonvensjonen

Forum for menn og omsorg

Frambu

Frelsesarmeen

Frelsesarmeens barne- og familievern

Frivillighet Norge
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)

Fylkesrådet for funksjonshemmede

Fürst medisinske laboratorium AS

Gatejuristen – Kirkens bymisjon

Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus og Sosial- og eldreombudet i Oslo

Helsedirektoratet

Helsepersonellnemnda

Helseutvalget

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

Helsingforskomiteen

HIV-Norge

Hjernerådet

Hovedorganisasjonen Virke

Human Rights Service

Hvite Ørn – interesse- og brukerorganisasjon for psykisk helse
Hørselshemmedes landsforbund

Høgskoler med helsefaglig utdanning

Høyesterett

IKT Norge
Infodoc

Informasjonssenteret Hieronimus

Innvandrernes landsorganisasjon

Institutt for aktiv psykoterapi (IAP)

Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi

Institutt for gruppeanalyse og gruppepsykoterapi

Institutt for helse og samfunn (HELSAM)

Institutt for mentalisering

Institutt for psykoterapi
Institutt for samfunnsforskning
IOGT Norge

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Interesseorganisasjonen for kommunal voksenopplæring

IRIS

Islamsk råd

Ivareta – Pårørende berørt av rus

Ja, det nytter

Jordmorforeningen

Junior- og barneorganisasjonen (JUBA)

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Juristforbund

Juss-buss

Jussformidlingen

Jusshjelpa

Juvente

Kirkens bymisjon

Kliniske ernæringsfysiologiske forening

Kommunal landspensjonskasse

Kommunalbanken

Kommunesektorens organisasjon (KS)

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT)

Kreftforeningen

Kreftregisteret

Kriminalomsorgen

Krisesentersekretariatet

Kvinnefronten 

Lagmannsrettene

Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)

Landsforeningen 1001 dager – mental helse under graviditet og etter fødsel
Landsforeningen Alopecia Areata

Landsforeningen for barnevernsbarn

Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (LEVE)

Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord (LFSS)
Likestillingssenteret

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse

Landsforeningen for slagrammede

Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer

Landsforeningen we shall overcome

Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere
Landsgruppen av helsesøstre (NSF)

Landslaget for rusfri oppvekst

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Legeforening

Legeforeningens forskningsinstitutt

Legemiddelgrossistforeningen

Legemiddelindustrien
Legemiddelparallellimportørforeningen

Legestudentenes rusopplysning

LHL
Landsforeningen for Huntingtons sykdom
Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte

likestilling, integrering, mangfold (LIM)

Likestillings- og diskrimineringsombudet

LISA-gruppene

MA – Rusfri Trafikk

Mannsforum

Marborg

Matmerk

Mental Helse Norge

Mental Helse Ungdom

MIRA-senteret

Moreno-instituttet – Norsk psykodramainstitutt
Munn- og halskreftforeningen
MS – forbundet

NA Norge – Anonyme Narkomane

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalt ID-senter

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage)

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)

Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin (NAKOS)

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA)

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling

Nasjonalt senter for e-helseforskning

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Nordic institute of dental materials (NIOM)

Norges astma- og allergiforbund
Norges blindeforbund
Norges døveforbund
Norges farmaceutiske forening
Norges fibromyalgi forbund
Norges handikapforbund
Norges kristelige legeforening

Norges forskningsråd

Norges frivillighetssentraler

Norges ingeniør og teknologiorganisasjon/Bioingeniørfaglig institutt (NITO/BFI)

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Norges kommunerevisorforbund

Norges kvinne- og familieforbund
Norges Parkinsonforbund

Norges røde kors ungdom

Norges tannteknikerforbund

Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet

Norlandia

Norlandsforskning 

Normal Norge
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Norsk barnevernlederorganisasjon

Norsk barnevernsamband

Norsk biotekforum
Norsk cøliakiforening

Norsk ergoterapeutforbund

Norsk farmasøytisk selskap
Norsk forbund for osteopatisk medisin
Norsk forbund for psykoterapi

Norsk folkehjelp

Norsk forbund for svaksynte
Norsk forbund for utviklingshemmede

Norsk forening for barn og unges psykiske helse (N-BUP)
Norsk Forening for cystisk fibrose
Norsk forening for ernæringsfysiologer

Norsk forening for infeksjonsmedisin

Norsk forening for kognitiv terapi
Norsk forening for nevrofibromatose

Norsk forening for palliativ medisin
Norsk forening for psykisk helsearbeid

Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin (NFRAM)

Norsk forening for slagrammede
Norsk forening for tuberøs sklerose
Norsk forum for terapeutiske samfunn
Norsk fysioterapeutforbund

Norsk førstehjelpsråd
Norsk gestaltterapeut forening
Norsk gynekologisk forening

Norsk helsenett SF

Norsk helsesekretærforbund
Norsk immunsviktforening

Norsk innvandrerforum

Norsk intravenøs forening

Norsk karakteranalytisk institutt
Norsk kiropraktorforening

Norsk kvinnesaksforening

Norsk legemiddelhåndbok

Norsk logopedlag
Norsk manuellterapeutforening

Norsk medisinaldepot AS
Norsk OCD og angstforening (ANANKE)
Norsk ortopedisk forening
Norsk osteopatforbund
Norsk osteoporoseforening
Norsk pasientforening

Norsk organisasjon for asylsøkere

Norsk pasientskadeerstatning (NPE)

Norsk presseforbund

Norsk psoriasis forbund
Norsk psykiatrisk forening
Norsk psykoanalytisk forening
Norsk psykologforening
Norsk radiografforbund
Norsk revmatikerforbund

Norsk selskap for ernæring

Norsk senter for barneforskning

Norsk senter for stamcelleforskning
Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)
Norsk sykepleierforbund

Norsk tannhelsesekretærers forbund
Norsk tannpleierforening
Norsk tjenestemannslag (NTL)
Norsk tourette forening
Norske fotterapeuters forbund

Norske homeopaters landsforbund

Norske kvinners sanitetsforening
Norske ortoptister forening

Norske samers riksforbund

Norske sykehusfarmasøyters forening
Norwegian Institute for International Affairs (NUPI)
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Norwegian Research Center AS (NORCE)

Omsorgsjuss

Organisasjonen mot offentlig diskriminering

Organisasjonen voksne for barn

Oslo krisesenter

Parat Helse

Pasient- og brukerombudene

Pensjonistforbundet
Personskadeforbundet

Personvernnemnda

Politidirektoratet

Politiets Sikkerhetstjeneste

PRESS Redd Barna Ungdom

Private barnehagers landsforbund

Program for helseøkonomi i Bergen

proLAR

Psykiatrialliansen B.I.L

Pårørendealliansen

Pårørendesenteret

Redd barna

Regelrådet

Regionale kunnskapssentere for barn og unge

Regionsentrene for barn og unges psykiske helse

Regjeringsadvokaten

Rettspolitisk forening

Riksrevisjonen

Røde kors

Råd for et aldersvennlig Norge

Råd og muligheter (ROM)
Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS)
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
Ryggforeningen i Norge
Ryggmargsbrokk og hydrocephalusforeningen

Rådet for psykisk helse

Sagatun brukerstyrt senter

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
Selvhjelpsstiftelsen

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Sametinget

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

Senior Norge

Seniorstøtten

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)

Senter for kunnskap og likestilling (KUN)

Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo

Senter for omsorgsforskning

Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser (SEPREP)

Senter for seniorpolitikk

Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

SINTEF Helse

Sivilombudet

Skattedirektoratet

Skeiv ungdom
Spekter

Skolenes Landsforbund

Spillavhengighet Norge
Spiseforstyrrelsesforeningen

Språkrådet

Stabburshella bruker- og pårørendeforum og værested

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statens sivilrettsforvaltning

Statistisk sentralbyrå (SSB)

Statstjenestemannsforbundet

Stiftelsen albatrossen ettervernsenter

Stiftelsen angstringen Norge (ARN)

Stiftelsen barnas rettigheter 

Stiftelsen det er mitt valg
Stiftelsen fransiskushjelpen

Stiftelsen fellesskap mot seksuelle overgrep

Stiftelsen Golden Colombia

Stiftelsen institutt for spiseforstyrrelser

Stiftelsen iOmsorg

Stiftelsen kirkens familievern 

Stiftelsen kraft

Stiftelsen menneskerettighetshuset

Stiftelsen Norsk luftambulanse
Stiftelsen organdonasjon

Stiftelsen Phoenix Haga

Stiftelsen pinsevennenes evangeliesentre
Stiftelsen psykiatrisk opplysning

Stiftelsen pårørendesenteret

Stiftelsen rettferd for taperne

Stiftelsen verdighetssenteret – omsorg for gamle
Stoffskifteforbundet

Stine Sofies stiftelse

Sysselmesteren på Svalbard

Tannlegeforeningen

Tannleger i privat sektor (TiPS)
Privatpraktiserende fysioterapeuters forbund
Prima omsorg

Tekna

Teknologirådet
Turner syndrom foreningen i Norge

Tyrili utvikling og prosjekt

Ung i trafikk

Ungdom mot narkotika (UMN)

Unge funksjonshemmede

UNICEF Norge

Unio

Universitets- og høyskolerådet

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsforbundet

Utdanningsforbundet

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsnemnda

Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester

Velferdsforskningsinstituttet NOVA

Vergeforeningen følgesvennen

Vestlandske blindeforbund
Virke
Visma

VID vitenskapelige høgskole

Volvat Medisinske Senter AS

Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt-Norge

Yngre legers forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)