Høring - forslag til endringer i regelverket for sykepenger og omsorgspenger mv.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i regelverket for sykepenger i folketrygdloven kapittel 8 og omsorgspenger, opplæringspenger og pleiepenger til nærstående i livets sluttfase i folketrygdloven kapittel 9.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 23.05.2022

Vår ref.: 22/911

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i regelverket for sykepenger i folketrygdloven kapittel 8 og omsorgspenger, opplæringspenger og pleiepenger til nærstående i livets sluttfase i folketrygdloven kapittel 9.

Folketrygdloven kapittel 8 gir bestemmelser om rett til sykepenger ved arbeidsuførhet som skyldes sykdom eller skade. I høringsnotatet foreslår departementet flere endringer i regelverket for sykepenger:

 • Innføre et unntak i folketrygdloven § 8-18 fra plikten til å sende inn legeerklæring til arbeidsgiver innen 14 dager i situasjoner der det ikke har vært mulig for arbeidstaker å sende legeerklæringen til arbeidsgiver. Retten til sykepenger kan etter dagens regler falle bort i slike tilfeller, dersom arbeidsgiver skal utbetale sykepenger på grunnlag av legeerklæring.
 • Endre beregningsreglene i folketrygdloven § 8-41 for personer med kombinerte inntekter. Det foreslås at det presiseres at sykepengegrunnlaget for arbeidstaker/frilanser-inntekten skal fastsettes også ut fra reglene i folketrygdloven § 8-30.
 • Presisere i folketrygdloven § 8-43 at beregning av frilansinntekt skal gjøres etter reglene som gjelder for arbeidstakere også for personer som har inntekt både som arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende og som frilanser.
 • Presisere i folketrygdloven § 8-49 at kravet i folketrygdloven § 8-2 om å ha vært i arbeid i minst fire uker forut for arbeidsuførhet også skal gjelde ved rett til sykepenger for de som mottar dagpenger.

Folketrygdloven kapittel 9 gir bestemmelser om rett til omsorgspenger (sykt-barn-dager), pleiepenger og opplæringspenger. Det foreslås følgende endringer i disse bestemmelsene:

 • Endre reglene i folketrygdloven § 9-6 om fordeling av omsorgsdager mellom foreldre der den ene av foreldrene er alene om omsorgen. Videre foreslås det å oppheve plikten til å gi Arbeids- og velferdsetaten melding om samværsfordelingen.
 • Presisere i folketrygdloven § 9-6 at man regnes for å ha aleneomsorg for et barn også hvis den andre av barnets foreldre i lang tid ikke kan ha tilsyn med barnet fordi vedkommende er i fengsel eller avtjener verneplikt.
 • Endre bestemmelsene i folketrygdloven § 9-6 knyttet til hvilke sykdommer og funksjonshemminger som skal gi en utvidet rett til omsorgspenger. Det foreslås at det gis en utvidet rett til omsorgspenger til foreldre til barn med langvarig sykdom, og at forskrift om hvilke sykdommer og funksjonshemninger som skal gi utvidet rett til omsorgspenger oppheves.
 • Innføre en plikt i folketrygdloven § 9-6 for arbeidsgiver til å drøfte med de tillitsvalgte om det skal gis rett til fleksibelt uttak av omsorgspenger.
 • Fjerne dokumentasjonskravet i folketrygdloven § 9-7 for rett til omsorgspenger fra folketrygden for de tre første dagene.
 • Innføre en rett i folketrygdloven § 9-13 til samtidig uttak av pleiepenger for to pleieytere som pleier en nærstående i livets sluttfase.
 • Endre ordlyden i folketrygdloven § 9-14, slik at personer som har behov for nødvendig opplæring for å kunne ta seg av og behandle barnet får rett til opplæringspenger.

Frist for å sende inn høringssvar er 23. mai 2022.

Vi ber om at høringsinnspill sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringssvar, under «Send inn høringssvar» på nedenfor.

Med hilsen

Ingrid Wold Strømsheim (e.f.)
avdelingsdirektør

Anette Storhaug Sørensen 
seniorrådgiver

 

 • Departementene
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsforskningsinstituttet
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Barneombudet
 • Datatilsynet
 • Direktoratet for arbeidstilsynet
 • Helsedirektoratet
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Norsk senter for menneskerettigheter
 • Pasientombudene
 • Regjeringsadvokaten
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)
 • Statens helsetilsyn
 • Statens pensjonskasse
 • Statistisk sentralbyrå (SSB)
 • Statlige høgskoler
 • Statsforvaltererne
 • Trygderetten
 • Universitetene
 • Sametinget
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)
 • Kommunene
 • De regionale helseforetakene
 • Frischsenteret
 • Personvernkommisjonen
 • Akademikerne
 • Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arbeidssamvirkenes Landsforening (ASVL)
 • Autismeforeningen i Norge
 • Barnekreftforeningen
 • Cerebral Parese-foreningen
 • Den norske advokatforening
 • Den norske jordmorforening
 • Den norske legeforening
 • Fagforbundet
 • Fellesorganisasjonen
 • Finans Norge
 • Foreningen for barnepalliasjon (FFB)
 • Foreningen for hjertesyke barn
 • Foreningen for Intensiv Stimulering av Hjerneskadde (FISH)
 • Foreningen ME-foreldrene
 • Forskningsstiftelsen Fafo
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
 • Handikappede Barns Foreldreforening
 • Institutt for samfunnsforskning
 • Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)
 • Juss-Buss
 • Jussformidlingen
 • Jusshjelpa i Nord-Norge
 • KA – Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
 • Kommunal Landspensjonskasse (KLP)
 • Kontaktutvalg for likestilling av personer med nedsatt funksjonsevne (Bufdir)
 • Kreftforeningen
 • KS – Kommunesektorens organisasjon
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • LO-Kommune
 • LO-stat
 • ME-foreningen
 • Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (OUS)
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Norges Handikapforbund
 • Norges Juristforbund
 • Norges Kvinne- og Familieforbund
 • Norsk Barnekirurgisk forening
 • Norsk Barnelegeforening
 • Norsk Epilepsiforbund
 • Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)
 • Norsk pasientforening
 • Norsk Psykologforening
 • Norsk Revmatikerforbunds barne- og ungdomsavdeling (BURG Norge)
 • Norsk Spielmeyer-Vogt Forening
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Norsk Tjenestemannslag (NTL)
 • Norsk Tourette Forening
 • Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS)
 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
 • Organisasjon for uføres rettigheter
 • Personskadeforbundet LTN
 • Private sykehus
 • Pårørendealliansen
 • Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
 • Samfunnsøkonomene
 • SMB Norge
 • UNIO
 • Ups & Downs
 • Virke
 • Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)
 •