Høring - Forslag til endringer i utlendingsloven

Høringsfrist 20. november 2003

Kommunal- og regionaldepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her. (05.11.2003)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: