Høring - forslag til EU-forordning om administrativt samarbeid mellom håndhevingsmyndigheter på forbrukerområdet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.11.2004

 

 

Deres ref

Vår ref

Dato

 

200303836-/ETVFJS

15.oktober 2003

 

Høring - forslag til EU-forordning om administrativt samarbeid mellom håndhevingsmyndigheter på forbrukerområdet

Høringsfrist: 26.november

Vi ber om at departementene forelegger høringsbrevet for underliggende etater der det er relevant og disse ikke er oppført på høringslisten.

I oktober 2001 startet EU-Kommisjonen et arbeid for å sikre et mer effektivt forbrukerbeskyttelsesregelverk ved å legge fram en grønnbok(høringsdokument). Grønnboken tok opp behovet for en ny tilnærming mht. det materielle regelverket knyttet til urimelig markedsføring og handelspraksis. Det andre sentrale spørsmålet var behovet for en mer effektiv håndheving av regelverket, særlig ved grenseoverskridende overtredelser. Enkelte EU-land har i praksis ingen offentlig myndighet som fører tilsyn med forbrukerbeskyttelsesregelverk. I juni 2002 kom en oppfølgingskommunikasjon med oppsummering av høringsuttalelsen til grønnboken, samt konklusjoner og planer for det videre arbeidet. Det er avgitt EFTA-uttalelser til begge dokumentene. I uttalelsene ble det blant annet uttrykt støtte til videre arbeid for å sikre en mer effektiv håndheving. EFTA-uttalelsene kan hentes på følgende nettadresse:

http://www.odin.dep.no/bfd/norsk/forbruker/index-b-n-a.html

 

Et forslag til forordning om samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar for håndheving ble framlagt 18.juli 2003, COM(2003)443 final. Forslaget følger vedlagt i dansk utgave, og forslaget på ulike språk, samt bakgrunnsdokumenter og Kommisjonens pressemelding kan hentes på følgende nettadresse:

http://europa.eu.int/comm/consumers/prot_rules/admin_coop/index_en.htm

Det tas sikte på å avgi en felles EFTA-uttalelse til forslaget.Dette er bakgrunnen for at forslaget nå sendes på høring. Departementet ønsker innspill som kan danne grunnlag for norske holdninger til forslaget.

Nærmere om forslaget

Forordningens virkeområde er avgrenset til grenseoverskridende overtredelser av nasjonale bestemmelser som gjennomfører nærmere angitte direktiver og forordninger. En liste over hvilke direktiver dette gjelder, er inntatt som vedlegg til forordningen.

Hovedinnholdet i forslaget er:

  • Plikt til å etablere offentlige håndhevingsmyndigheter
  • Plikt til å utstyre disse med nærmere angitte virkemidler, blant annet rett til å innhente nødvendig informasjon og foreta undersøkelser, nedlegge forbud mot lovstridige handlinger og ilegge økonomiske sanksjoner ved overtredelser av reglene, ev. overtredelser av forbudsvedta
  • At disse myndighetene skal utveksle relevant informasjon om lovstridige handlinger, både av eget tiltak og på forespørsel fra håndhevingsmyndighetene i andre land
  • At myndighetene skal bistå hverandre ved undersøkelser med sikte på iverksettelse av tiltak og nedleggelse av forbudsvedta
  • Etablering av et koordinerende kontaktpunkt i hvert land
  • Etablering av en felles database med saker og vedta til bruk for håndhevingsmyndighetene i deres arbeid og for EU-Kommisjonen som beslutningsunderlag ved vurdering av behov for nytt regelverk osv.
  • Etablering av en komité som bl.a. skal utarbeide praktiske rutiner for samarbeidet

Forslaget er nå til behandling i EU. Arbeidet med å få på plass regelverk som forplikter statene til å ha offentlige håndhevingsmyndigheter og regulerer samarbeid mellom disse, er etter det vi har erfart høyt prioritert. Det er likevel vanskelig å si noe om hvor raskt forordningen kan bli vedtatt, og hvor store endringer som vil bli gjort sammenlignet med forslaget slik det foreligger i dag. Forordningen er EØS-relevant, slik at når den blir vedtatt, må innlemmelse i EØS-avtalen vurderes.

Vi ber om forståelse for at høringsfristen er kort, men det er nødvendig fordi det er viktig å få avgitt en EFTA-uttalelse raskt.

For ordens skyld gjøres det også oppmerksom på at det andre initiativet fra Kommisjonens på dette området, styrking av det materielle regelverket, har resultert i et forslag til et direktiv om forbud mot urimelig handelspraksis, framlagt i juni i år. Barne- og familiedepartementet har sendt dette direktivforslaget på en separat høring, med frist 7.november. Dette høringsbrevet og forslaget kan hentes på følgende nettadresse:

http://www.odin.dep.no/bfd/norsk/publ/hoeringsnotater/004061-080021/index-dok000-b-n-a.html

Med hilsen

Hilde M. Berg (e.f.)

Eva Tverberg

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Justisdepartementet

Finansdepartementet

Helsedepartementet

Sosialdepartementet

Kultur- og kirkedepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Samferdselsdepartementet

ANFO-Annonsørforeningen

Bankklagenemnda

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Den Norske Reisebransjeforening

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Direktesalgsforbundet

Eiendomsmeglerforetakenes Forening

Eforum.no

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Flyselskapenes Landsforening

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forbrukernes forsikringskontor

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

INMA- Bransjeforeningen for interaktiv markedsføring

Institutt for rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø

Konkurransetilsynet

Kontor- og Datateknisk Landsforening (IKT-Norge)

Kreativt forum

Kredittilsynet

Landsorganisasjonen i Norge

Lotteritilsynet

Luftfartstilsynet

Mediebedriftenes Landsforening

NORDMA-Norsk Direkte Markedsføringsforening

Norges Eiendomsmeglerforbund

Norges Forsikringsforbund

Norges Kvinne- og Familieforbund

Norges Markedsføringsforbund

Norsk Hotell- og Restaurantforbund

Norsk Postordreforening

Næringslivets Hovedorganisasjon

Næringslivets Servicekontor for Markedsrett

Regjeringsadvokaten

Sosial- og helsedirektoratet

Sparebankforeningen i Norge

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Statens medieforvaltning

Statens næringsmiddeltilsyn

Teknologibedriftenes Landsforening

Verdipapirfondenes Forening