Høring - Forslag til forlengelse av midlertidige lover om tilpasninger i introduksjonsloven og integreringsloven

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring forslag om å forlenge de midlertidige lovene om tilpasninger i introduksjonsloven og integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 31.03.2022

Vår ref.: 22/1289

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring forslag om å forlenge de midlertidige lovene om tilpasninger i introduksjonsloven og integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19.

Tilpasningene i regelverket når utbrudd av covid-19 påvirker gjennomføringen har i dag varighet til 30. juni 2022. Departementet foreslår å forlenge varigheten til 31. desember 2022. Ettersom tilpasningene oppheves i slutten av juni, haster det å fremme et eventuelt lovforslag om forlengelse for Stortinget. Det er derfor satt en ekstraordinær kort frist.

Les og svar på høringen her:

Høringsfristen er mandag 28. mars 2022.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på regjeringen.no.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser nedenfor.

Med hilsen

Toril Melander Stene (e.f.)
avdelingsdirektør

Åste Haukvik Traen 
seniorrådgiverArbeids- og velferdsdirektoratet

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Interesseorganisasjonen for kommunal voksenopplæring

Kommunesektorens organisasjon KS

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal

Statsforvaltaren i Rogaland

Statsforvaltaren i Vestland

Statsforvalteren i Agder

Statsforvalteren i Innlandet

Statsforvalteren i Nordland

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Statsforvalteren i Trøndelag

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsforbundet

Utlendingsdirektoratet