Høringer

Høring – forslag til forskrift for pilotprosjekt om forsterket oppfølging for deltakere i arbeidsmarkedstiltaket varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette på alminnelig høring, forslag til forskrift for pilotprosjekt om forsterket oppfølging for deltakere i arbeidsmarkedstiltaket varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet (VTA-O).

Status: På høring

Høringsfrist: 12.12.2023

Vår ref.: 23/3754

VTA-O tilbyr arbeid til uføretrygdede med behov for tett oppfølging og spesiell tilrettelegging. Tiltak arrangeres i ordinære virksomheter etter avtale mellom bedriften og Arbeids- og velferdsetaten. Stortinget har i anmodningsvedtak 604 av 18. april 2023 bedt regjeringen sørge for nødvendige regelendringer for å gi personer med utviklingshemming i VTA-O, varig oppfølging. I dag oppnevner arbeidsgiver en fadder blant egne ansatte, som følger opp deltakeren. I pilotprosjektet vil oppfølgingen til fadder bli supplert med oppfølging fra personer med spesialkompetanse på oppfølging av og tilrettelegging for målgruppen.

Pilotprosjektet er første ledd i departementets arbeid med regelendringer for å gi deltakere i VTA i ordinær virksomhet varig oppfølging. Formålet med pilotprosjektet er å gi Arbeids- og velferdsetaten erfaring med organiseringen av denne typen oppfølging før oppstart av en nasjonal og permanent ordning. Departementets arbeid med å utarbeide nye regler for VTA-O vil foregå parallelt med at pilotprosjektet igangsettes. Departementet tar sikte på at forslag til nye regler for VTA-O sendes på en egen høring i 2024.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken skal sendes til underliggende virksomhet eller etater, medlemsorganisasjoner, foreninger e.l.

Høringsfristen settes til seks uker slik at pilotprosjektet kan komme i gang i begynnelsen av 2024.

Frist for å sende inn høringssvar er 12. desember 2023.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar under «send inn høringssvar» på regjeringen.no.

Med hilsen

Morten Søndergaard Henningsen 

avdelingsdirektør                                                     Thomas Såheim 

                                                                                     seniorrådgiver 

 

 

Departementene

Akademikerne

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsgiverforening for Vekst- og attføringsbedrifter (ASVL)

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bransjeforeningen Arbeid og inkludering i NHO Service og handel

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)

Hovedorganisasjonen Virke

Kommunesektorens organisasjon (KS)

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Mental helse

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Rådet for psykisk helse

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

Sametinget

Samfunnsbedriftene

Statens arbeidsmiljøinstitutt

Stiftelsen Helt med

Unge funksjonshemmede

UNIO

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)