Høring – Forslag til forskrift om finansavtalelovens anvendelse på kredittavtaler inngått med Statens lånekasse for utdanning

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring et forslag til forskrift om finansavtalelovens anvendelse på kredittavtaler inngått med Statens lånekasse for utdanning. Det tas sikte på at forskriften vil avløse gjeldende forskrift 30. juni 2000 nr. 653 om unntak fra og tilpasninger til lov 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) for Statens lånekasse for utdanning når den nye finansavtaleloven trer i kraft. Forslaget innebærer i det vesentlige en videreføring av den gjeldende forskriften, men med en tilpasning til den nye finansavtaleloven.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2022