Høring – forslag til forskrift om gjennomføring av bilaterale avtaler med andre stater om trygdekoordinering

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring et forslag til forskrift om gjennomføring av bilaterale avtaler med andre stater om trygdekoordinering. Forslaget er utarbeidet i samråd med Helse- og omsorgsdepartementet og Barne- og familiedepartementet.

Status: På høring

Høringsfrist: 06.09.2024

Vår ref.: 24/1441

Tidligere ble det lagt til grunn at folkerettsforbeholdet som var inntatt i folketrygdloven gjennomførte Norges bilaterale avtaler om trygdekoordinering. Trygdekoordineringsutvalget påpekte imidlertid at denne løsningen var uheldig, og at det ville styrke rettsikkerheten om Norges bilaterale trygdeavtaler ble synliggjort ved særskilt gjennomføring i norsk rett.

Ved lov 25. november 2022 nr. 86 ble det tatt inn en hjemmel i folketrygdloven § 1-3 b andre ledd for gjennomføring av bilaterale avtaler om trygdekoordinering i forskrift. Lovendringen la opp til at det skal vedtas en forskrift som særskilt gjennomfører bilaterale trygdeavtaler i norsk rett for å styrke rettsikkerheten. Bestemmelsen gjelder både avtaler som alt er inngått og potensielle fremtidige avtaler.

Forskriften vil sørge for formell gjennomføring i norsk rett av de bilaterale trygdeavtalene som Norge alt har inngått, og som fortsatt er i kraft. Forskriften vil ikke føre til noen endring i norske myndigheters praktisering av disse regelverkene. Forslaget innebærer kun en formell overgang fra å legge til grunn at det følger av folkerettsforbeholdet at de bilaterale trygdeavtalene kommer til anvendelse i norsk rett, til at det samme resultatet følger av den foreslåtte forskriften.

Forskriften gjennomfører kun bilaterale avtaler. Norge har også inngått multilaterale avtaler (avtaler mellom tre eller flere stater) med betydning for trygdekoordinering. De multilaterale avtalene er ved den ovennevnte endringsloven inkorporert direkte i folketrygdloven §§ 1-3 a og 1-3 b.

Frist for å sende inn høringssvar er 6. september 2024.

 Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Med hilsen

Erik Dæhli 

avdelingsdirektør                                             Otto Thune Sundklakk 

                                                                              førstekonsulent 

                                                 

Adopsjonsforum

Advokatforeningen

Akademikerne

Aleneforeldreforeningen

Alle departementene

ANSA

Apotekforeningen

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Barneombudet

Datatilsynet

Den norske dommerforening

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

Direktoratet for medisinske produkter

Diskrimineringsnemnda

Domstolsadministrasjonen

EFTA-domstolen

EFTA-sekretariatet

ESA, EFTAs overvåkningsorgan

Europabevegelsen

Europeisk ungdom

Fafo

Folkehelseinstituttet

Foreldreutvalget for barnehager

Foreningen 2 foreldre

Frischsenteret

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Handelshøyskolen BI

Helfo (helseøkonomiadministrasjonen)

Helse- og sosialombudet i Oslo

Helsedirektoratet

Hovedorganisasjonen Virke

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Volda

Høgskolen i Østfold

Høgskulen på Vestlandet

InorAdopt

Institutt for samfunnsforskning

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Juristforbundet

Jussbuss – Juss-studentenes rettsinformasjon

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kommunesektorens organisasjon, KS

Kreftforeningen

Landets helseforetak

Landets pasient- og brukerombud

Landets regionale helseforetak

Landsorganisasjonen, LO

Lederne

Legemiddelindustrien (LMI)

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage)

Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse

Nei til EU

Nettverket for private høgskoler

NHO

Nord universitet

Norges handelshøyskole

Norges Handikapforbund

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Norsk forening for europarett

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Kiropraktorforening

Norsk Manuellterapeutforening

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

Norsk Psykologforening

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Tannpleierforening

Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)

NTNU

OsloMet – storbyuniversitetet

Pensjonstrygden for sjømenn

Personvernkommisjonen

Private barnehagers landsforbund

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Sametinget

Sivilombudet

Skattedirektoratet

Språkrådet

Statens Helsetilsyn

Statens Pensjonskasse

Statsforvalterne

Sysselmesteren på Svalbard

Trygderetten

Ungdom mot EU

Unio

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Tromsø

Universitets- og høgskolerådet

Verdens barn

Virke

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund, YS