Høring - forslag til forskrift om kost-nytteanalyse av mulighetene for å utnytte overskuddsvarme

Energidepartementet legger i dette høringsnotatet fram forslag til en ny forskrift om kost-nytteanalyse av mulighetene for å utnytte overskuddsvarme (spillvarme).

Status: På høring

Høringsfrist: 26.08.2024

Vår ref.: 24/1080

Forskriften utdyper bestemmelsene om slike analyser i energiloven §§ 7-2 til 7-4, jf. Prop. 100 L (2022-2023) og Innst. 360 L (2022-2023). Lovvedtaket er sanksjonert, men er ikke satt i kraft i påvente av tilhørende forskrifter. I det vedlagte høringsnotat foreslås det forskriftsbestemmelser med presiseringer av kravene i energiloven om gjennomføring av kost-nytteanalyser.

I forslaget til forskrift er det bl.a. konkretisert hvilke tiltakshavere og anlegg som omfattes av plikten til å gjennomføre kost-nytteanalyse, unntak fra kravet, samt hva analysen skal inneholde.   

Departementet ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen på regjeringen.no. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på våre nettsider.

Også andre enn de som står på høringslisten står fritt til å uttale seg

Departementet ber om eventuelle høringsinnspill innen mandag 26.08.2024.

Spørsmål kan rettes til Simen Sundsbø (telefon 22 24 63 82, epost

simen.sundsbo@ed.dep.no)

 eller Lasse Vannebo (e-post Lasse-Morten.Vannebo@ed.dep.no).

 

Med hilsen

Laila Berge (e.f)

avdelingsdirektør                                                         Simen Sundsbø

                                                                                        seniorrådgiver

 

Alle departementene

Alle statsforvaltere

Alle fylkeskommuner

Sametinget

Bellona

Boligprodusentenes Forening

Byggenæringens Landsforening

Den norske Advokatforening

Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Distriktsenergi

El & IT-forbundet

Norsk Elbilforening

Elektroforeningen

Enova

Forbrukertilsynet

Forbrukerrådet

Fornybar Norge

Forsvarsbygg

Hovedorganisasjonen Virke

Husbanken

Huseiernes Landsforbund

Industri Energi

Justervesenet

Kartverket

Konkurransetilsynet

KS

Samfunnsbedriftene

Landsorganisasjonen i Norge

Miljødirektoratet

Naturvernforbundet

Nelfo

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Bergindustri

Norsk Bioenergiforening – NoBio

Norsk boligbyggerlag

Norsk Fjernvarme

Norsk Industri

Norsk solenergiforening

Norsk Varmepumpeforening

Norske arkitekters landsforbund

Norwea

Næringslivets Hovedorganisasjon

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Rådgivende Ingeniørers Forening

SINTEF Byggforsk

Standard Norge

Statistisk sentralbyrå

Statsbygg

Tekna

VKE – Foreningen for ventilasjon, kulde og energi

Zero

Advania

BKK

Bluefjords

Bredbåndsfylket

Bulk

Cosmos IT

TieotoEvry

Green Mountain

IBM

Lefdal Mine

Lyse

Microsoft

Nordavind DC Sites

Nordkraft

Orange Business Digital Norway AS

Sintef

Statkraft

Troll Housing

Viken Skog

Sjømat Norge