Høring av forslag til forskrift om renter på overtredelsesgebyr for brudd på konkurranseloven

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om renter på overtredelsesgebyr for brudd på konkurranseloven.

Status: På høring

Høringsfrist: 16.08.2024

Vår ref.: 24/4101

Forslaget er blant annet med på å bidra til likere rettigheter og plikter for staten og foretakene når det gjelder betaling av renter på overtredelsesgebyr. Forslaget følger opp Prop. 136 L (2021–2022), hvor det framgår at departementet vil vurdere å fastsette en forskrift om at foretak som har betalt overtredelsesgebyr for brudd på konkurranseloven, skal få refundert beløpet med tillegg av renter dersom gebyret reduseres eller oppheves.

For nærmere beskrivelse av forslaget vises det til høringsnotatet.

Høringen er åpen, og alle kan sende innspill. Vi ber om at høringsinnspill sendes via departementets høringsside, www.regjeringen.no/id3041290, eller til postmottak@nfd.dep.no.

Høringsfristen er 16. august 2024.