Høring - forslag til forskrift om tilsyn i barneverninstitusjoner

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.10.2003

Vår ref.: 2003/02760

Vedlagt følger utkast til revidert forskrift om tilsyn i barneverninstitusjoner.

Med virkning fra 1. januar 2004 overtar staten ansvaret for de oppgaver fylkeskommunen i dag har ansvaret for etter barnevernloven, jf. endringslov 9. mai 2003 nr. 29. Dette innebærer bl.a. at staten vil få ansvaret for å etablere og drive barneverninstitusjoner. Endringene i ansvarsforholdene nødvendiggjør endringer i en rekke forskrifter, herunder forskrift om tilsyn i barneverninstitusjoner.

Lovendringene innebærer ingen endringer når det gjelder hvem som skal ha ansvaret for å føre tilsyn. Ansvaret for å føre tilsyn med barneverninstitusjonene skal derfor fortsatt ligge hos fylkesmannen, jf. barnevernloven § 5-7 første ledd.

I ovennevnte forskriftsutkast er det i tillegg til de endringer som er en direkte konsekvens av de endrede ansvarsforholdene, foreslått enkelte andre endringer. Det er bl.a. foreslått at tilsynsmyndighetene skal føre tilsyn etter systemrevisjonsmetoden basert på institusjonenes internkontrollplikt. I utkast til ny forskrift om krav til kvalitet i barneverninstitusjoner, som nå er ute til høring, er det foreslått en plikt for institusjonene til å føre internkontroll, jf. utkastet § 10. Systemrevisjon setter fokus på system og er derfor et viktig bidrag til styrking av kvaliteten på tjenestene. Barne- og familiedepartementet mener imidlertid at tilsyn etter systemrevisjonsmetoden ikke fullt ut kan erstatte dagens tilsyn basert på inspeksjonstilsyn med anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøk. Barn og unge på barneverninstitusjon er en gruppe som i stor grad mangler mulighet til å målbære sine synspunkter selv, og som ofte heller ikke har pårørende som kan tale deres sak. Barne- og familiedepartementet mener derfor det er viktig og nødvendig ut fra hensynet til barnas rettssikkerhet at det i tillegg til systemrevisjon opprettholdes et individbasert tilsyn. I utkastet til forskrift er tilsyn i form av tilsynsbesøk derfor foreslått opprettholdt, men pålagte minstekrav til antall tilsynsbesøk er foreslått halvert i forhold til gjeldende forskrift. Det vises til utkastet § 8 (tilsynsbesøk) og § 9 (tilsyn ved systematiske undersøkelser). Det presiseres at forskriften angir et minimumskrav når det gjelder antall tilsynsbesøk. Fylkesmannen har en selvsagt plikt til å føre ytterligere tilsyn når det er grunn til det, for eksempel dersom fylkesmannen er kjent med eller har mistanke om uheldige forhold ved institusjonen. Dette vil bl.a. kunne være tilfelle dersom tidligere tilsynsbesøk/systemrevisjon har avdekket uheldige forhold eller slike forhold er tatt opp med fylkesmannen av barna, de pårørende eller andre. For ordens skyld presiseres at det ikke er noe i veien for at tilsynsmyndigheten samordner tilsynsmetodene.

Forslaget om innføring av systemrevisjon som tilsynsmetode er i samsvar med forslag fra en rådgivende arbeidsgruppe, nedsatt av Barne- og familiedepartementet, bestående av representanter fra fylkesmannsembetene og departementet.

I utkastet til § 5 er det presisert at barn på institusjon skal få informasjon om at de kan ta kontakt med tilsynsmyndighetene til enhver tid. Slik informasjon er viktig med tanke på at antall minimum tilsynsbesøk nå foreslås redusert.

Det er videre presisert i utkastet § 1 at tilsynet også omfatter fosterhjem med særlige forutsetninger som benyttes for barn og unge med alvorlige atferdsvansker som alternativ til institusjon. Dette er i samsvar med gjeldende rett, men er foreslått presisert i forskriften. Departementet vurderer om det er behov for lovendring når det gjelder tilsynet med disse hjemmene. Inntil videre opprettholdes imidlertid gjeldende tilsynsordning.

Departementet har ikke fullstendig oversikt over alle de private institusjonene som fylkeskommunene benytter. Vi ber derfor fylkeskommunene videresende høringsbrevet med utkast til forskrift til de private institusjonene den enkelte fylkeskommune benytter.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Kari Ofstad (22242539) eller Mette Solum (22242551).

Høringsfristen er 15. oktober 2003.

Med hilsen

Tone G. Smith (e.f.)

Kari Merete Ofstad

Finansdepartementet

Justisdepartementet

Utdannings- og forskningsdepartementet

Kirke- og kulturdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Sosialdepartementet

Helsedepartementet

Utenriksdepartementet

Kommunene

Fylkeskommunene

Fylkesmennene

Fylkesnemndene for sosiale saker

Fylkeslegene

Helseregioner (5)

Sysselmannen på Svalbard

Longyearbyen Lokalstyre

Riksrevisjonen

Datatilsynet

Statistisk sentralbyrå

Kommunenes Sentralforbund

Regjeringsadvokaten

Barne-, ungdoms- og familieforvaltningen (BUFA)

Barneombudet

Utlendingsdirektoratet

Sivilombudsmannen

Likestillingsombudet

Forbrukerombudet

Sametinget

Statens råd for funksjonshemmede

Norges Forskningsråd (NFR)

Norsk senter for barneforskning (NOSEB)

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

Childwatch International - UiO

Universitetet i Oslo

Universitetet i Bergen

Norges Teknisk naturvitenskapelige universitet

Universitetet i Tromsø

Høgskolen i Agder

Høgskolen i Bergen

Høgskolen i Bodø

Høgskolen i Finnmark

Høgskolen i Harstad

Høgskolen i Lillehammer

Høgskolen i Oslo

Høgskolen i Sogn og Fjordane

Høgskolen i Stavanger

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Høgskolen i Telemark

Høgskolen i Volda

Høgskolen i Østfold

Barnevernets utvikl.senter i Midt-Norge

Barnevernets utvikl.senter på Vestlandet

Barnevernets uvikl.senter i Nord-Norge

Fellesorg. for barnevernped.,sos. og vernepl. (FO)

Norsk Psykologforening

Den norsk Lægeforening

Den Norske Advokatforening

Den Norske Dommerforening

Norges Juristforbund

Norsk Kommuneforbund

Norsk helse- og sosiallederlag

Norsk Lærerlag

Utdanningsforbundet

Landsorganisasjonen (LO)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Akademikerne

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)

Utdanningsgruppens Hovedorganisasjon (UHO)

Offentlige Familievernkontorers Organisasjon (OFO)

Kirkens Familievern

Norsk Fosterhjemsforening

Barneverninst. Samarbeidsforum

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Norsk Barnevernsamband

Organisasjonen for private barnevernstiltak

Norges Kvinne- og Familieforbund

Antirasistisk senter

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

Ressurssenter for Pakistanske Barn

Redd Barna

Redd Barnas Rettighetssenter

UNICEF-komiteen i Norge

Norges Røde Kors

Voksne for Barn

Landsforeningen for barnevernsbarn

Landsrådet for norske barne og ungd.org.

Stiftelsen Landsforeningen Rettferd for taperne

Rettspolitisk forening

Barnevernjuridisk Forum

Juridisk Rådgivning for kvinner (JURK)

Juss-Buss

Jussformidlingen

Jusshjelpa i Tromsø

Kont.utv. for innvandrere og norske myndigheter

Regionsenter for barne- og ungdomspsykiatri