Høring - forslag til forskrift om tilsyn i barneverninstitusjoner

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.10.2003

Fastsatt av Barne- og familiedepartementet med hjemmel i lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester § 5-7 tredje ledd § 2-3 tredje ledd.

§ 1. Virkeområde

Denne forskriften gjelder tilsyn med institusjoner for barn etter barnevernloven § 5-1.

Forskriften gjelder tilsvarende for private og kommunale institusjoner som er godkjent etter barnevernloven § 5-8 og for fosterhjem med særlige forutsetninger etter barnevernloven § 4-27.

§ 2. Formål med tilsynet

Tilsynet skal ha til formål å påse at lover og regelverk blir fulgt, og at barna får forsvarlig omsorg og behandling i institusjonen. Videre skal tilsynet påse at barna blir behandlet hensynsfullt og med respekt for den enkeltes integritet.

Tilsynsmyndigheten skal ha sin oppmerksomhet rettet mot alle forhold som har betydning for barnas utvikling, trivsel, velferd og rettssikkerhet.

§ 3. Tilsynsansvarlig og tilsynsmyndighet

Fylkesmannen i det fylket institusjonen ligger har ansvaret for at det blir ført tilsyn i overensstemmelse med denne forskriften.

Tilsynsmyndigheten er fylkesmannen eller et utvalg oppnevnt av fylkesmannen, jf. § 4.

§ 4. Tilsynsutvalg

Til å føre løpende tilsyn kan fylkesmannen oppnevne tilsynsutvalg.

Utvalget skal ha minst tre medlemmer. Ett av medlemmene skal være jurist. Begge kjønn skal være representert. Det skal oppnevnes personlige vararepresentanter for medlemmene. Utvalget velger selv sin leder.

Medlem av institusjonens styre eller ansatte i institusjonen, ansatte ved den statlige regionale barnevernmyndigheten som har driftsansvaret for institusjonen, eller ansatte hos fylkesmannen, kan ikke oppnevnes som medlem.

Utvalget oppnevnes for 4 år av gangen.

§ 5. Informasjon om tilsynsmyndigheten

Fylkesmannen skal gi barna, personalet og statlig regional barnevernmyndighet underretning om tilsynsmyndighetenes oppgaver og om hvem som skal føre tilsyn. Dersom tilsynsutvalg er oppnevnt, skal melding gis om hvem som er medlemmer og om deres adresser. Fylkesmannen skal også gi barna informasjon om at de kan ta kontakt med tilsynsmyndigheten til enhver tid.

§ 6. Overordnet tilsyn (Fylkesmannens tilsynsansvar når tilsynsutvalg er oppnevnt)

Når tilsynsutvalg er oppnevnt, har fylkesmannen et overordnet tilsynsansvar. Dette innebærer at fylkesmannen skal administrere tilsynsutvalgets virksomhet, gi råd og veiledning og formidle opplysninger. Fylkesmannen må gripe inn dersom noe tyder på at tilsynsutvalget ikke fungerer som det skal. Fylkesmannen kan selv føre direkte tilsyn og eventuelt sørge for tiltak etter § 12. Fylkesmannen har et særlig ansvar for å følge opp eventuell tvangsbruk, jf. § 7 nr. 4 og § 11 fjerde ledd.

For å sikre nødvendig kontakt og informasjon, bør fylkesmannen innkalle tilsynsutvalget til møte minst en gang hvert halvår.

§ 7. Tilsynsmyndighetens oppgaver

1. Tilsynsmyndigheten skal påse at institusjonene drives i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer.

2. Tilsynsmyndigheten skal påse at institusjonen ivaretar de forutsetninger for oppholdet som er lagt til grunn i barneverntjenestens/fylkesnemndas vedtak og at det enkelte barn

a)

får forsvarlig og respektfull omsorg og behandling,

b)

får hensiktsmessig opplæring og

c)

ikke utsettes for forhold som hensett til barnets alder krenker dets integritet og at barnets rettigheter etter lov om barneverntjenester § 5-9 blir respektert, jf. retten til å ha samkvem med andre og friheten til å bevege seg fritt i og utenfor institusjonsområdet.

3. Tilsynsmyndigheten skal påse at det foreligger målsetting og opplegg for det enkelte barn, og at denne planen jevnlig blir vurdert.

4. Tilsynsmyndigheten skal påse at eventuell bruk av tvangsmidler ikke skjer i strid med gjeldende regler, jf. barnevernloven § 5-9, forskrifter gitt i medhold av denne bestemmelsen og straffelovens regler om nødrett og nødverge, §§ 47 og 48. Tilsynsmyndigheten skal gjøre seg kjent med de skriftlige opptegnelser som gjøres i forbindelse med bruk av tvang. Når tilsynet føres av et tilsynsutvalg, skal dette sørge for at slike opplysninger gis videre til fylkesmannen.

5. Tilsynsmyndigheten skal påse at eventuelt tilbakehold i institusjon av barn plassert uten eget samtykke etter barnevernloven § 4-24, ikke skjer utover det som følger av loven og fylkesnemndas vedtak.

6. Tilsynsmyndigheten skal påse at eventuelt tilbakehold i institusjon av barn plassert etter samtykke, jf. barnevernloven § 4-26, kun skjer når barnet og evt. også foreldrene dersom barnet er under 15 år, uttrykkelig har gitt samtykke til tilbakehold.

§ 8. Tilsynsbesøk

Tilsynsmyndighetene, ved minst to representanter, skal besøke institusjonen minst to ganger pr. år. Minst ett besøk skal skje uanmeldt.

Institusjoner som tar imot barn plassert etter barnevernloven §§ 4-24 og 4-26 skal besøkes minst fire ganger pr. år. Minst to besøk skal skje uanmeldt.

For øvrig skal besøk alltid finne sted ved klager, når fylkesmannen på annen måte er kjent med uheldige forhold og når andre særlige grunner tilsier det.

Tilsynsmyndigheten skal når barnets alder og modenhet tilsier det, ta kontakt med og forespørre det enkelte barn for å høre barnets syn på oppholdet. Tilsynsmyndigheten kan også ta kontakt med de ansatte.

Det enkelte barn har rett til å snakke med de som utøver tilsynet uten at personalet er til stede.

Etter hvert besøk utarbeider tilsynsutvalget skriftlig rapport som sendes utvalgets medlemmer, institusjonen, fylkesmannen og statlig regional barnevernmyndighet. Dersom fylkesmannen fører tilsynet direkte, skal rapport etter tilsynsbesøk sendes institusjonen og fylkeskommunen.

§ 9. Tilsyn ved systematiske undersøkelser

Tilsynsmyndighet skal foreta systematiske undersøkelser av virksomheten minst en gang hvert år. Tilsynsmyndigheten skal herunder påse at institusjonene har etablert internkontrollsystem for virksomheten og fører kontroll med sin egen virksomhet, jf. forskrift om krav til barneverninstitusjoner § 10.

§ 10. Møtevirksomheten

Institusjonens styre og personalet i institusjonen kan innkalles til møter med tilsynsmyndigheten. Barna og deres foresatte kan også innkalles til møtet.

Det føres protokoll fra møtene. Protokollen sendes institusjonen, fylkesmannen og statlig regional barnevernmyndighet.

§ 11. Klagebehandling

Tilsynsmyndigheten skal behandle alle muntlige og skriftlige henvendelser fra barna og deres foresatte. Klager som gjelder enkeltvedtak følger forvaltningslovens regler med visse særregler, se lov om barneverntjenester § 6-1, jf. særlig §§ 6-5 og 6-6. For andre henvendelser gjelder reglene her.

Tilsynsmyndigheten må sørge for at de påklagede forhold blir best mulig belyst og eventuelt sørge for tiltak etter § 12.

I tilfelle der tilsynsutvalg ikke er oppnevnt, må fylkesmannen behandle klagen/henvendelsen og eventuelt sørge for tiltak etter §12.

Henvendelser som gjelder tvangsbruk skal uansett behandles av fylkesmannen.

Det er ingen frist for henvendelser som ikke gjelder enkeltvedtak.

Det skal føres særskilt protokoll over henvendelsene.

Klageren skal underrettes om utfallet.

§ 12. Tiltak ved mangler o.l. - tilsynsmyndighetens oppfølging

Når tilsynsmyndigheten under tilsyn, jf. §§ 8 og 9, behandling av klage/henvendelse eller på annen måte blir oppmerksom på forhold som man mener bør endres, skal begrunnet melding sendes institusjonens ledelse, med samtidig underretning til statlig regional barnevernmyndighet og eventuelt fylkesmannen. Såvidt mulig bør det fremmes forslag om tiltak. Spørsmål om mindre endringer kan tas opp direkte med institusjonens ledelse.

Finner tilsynsmyndigheten at institusjonen drives på en måte som kan ha skadelige følger for de barna som oppholder seg der eller for andre, eller at driften på annen måte er uforsvarlig, skal tilsynsutvalget straks melde fra om forholdet til fylkesmannen. Fylkesmannen kan gi pålegg om å rette forholdet. Fylkesmannen kan også gi pålegg om å nedlegge driften, jf. § 5-7. Pålegget skal være skriftlig og inneholde en frist for når det skal være utført.

§ 13. Uttalelser

Tilsynsutvalget skal avgi uttalelser i saker som angår tilsynsarbeidet, og som blir forelagt det av Barne- og familiedepartementet, fylkesmannen og statlig regional barnevernmyndighet. Tilsvarende gjelder for fylkesmannen.

§ 14. Årsrapport

Ved utgangen av året skal den som har ført tilsyn utarbeide en årsrapport om tilsynsvirksomheten.

Rapporten skal inneholde en oppgave over antall utførte tilsynsbesøk etter § 8, antall systematiske undersøkelser etter § 9, antall avholdte møter etter § 6 annet ledd og § 10 og en oversikt over hvilke saker tilsynet har tatt opp i løpet av året, jf. særlig § 11. Føres tilsynet av et tilsynsutvalg, skal også sammensetningen oppgis.

Rapporten bør videre inneholde en generell vurdering av forholdene innen tilsynsområdet når det gjelder tilsynets oppgaver etter § 7, eventuelt også med forslag om tiltak av mer generell karakter.

Rapporten sendes institusjonens ledelse, statlig regional barnevernmyndighet og eventuelt fylkesmannen.

§ 15. Taushetsplikt

Tilsynsutvalgets medlemmer og fylkesmannen har taushetsplikt i henhold til reglene i lov om barneverntjenester § 6-7.

Tilsynsmyndigheten kan pålegge styret og de ansatte å gi opplysninger som nevnt i lov om barneverntjenester § 6-7 tredje ledd.

§ 16. Utgiftene

Utgiftene til tilsynsutvalgets virksomhet dekkes av staten ved fylkesmannen. Barne- og familiedepartementet kan gi nærmere bestemmelser om satser.

§ 17. Nærmere instruks

Fylkesmannen kan innenfor rammene av denne forskriften fastsette nærmere instruks for tilsynsutvalg.

§ 18. Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2004.