Høring - Forslag til forskrift om verdipapirforetaks bruk av oppdragstakere (utkontrahering)

Høringsfrist: 9.januar 2003

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

02/3926 FM KW

8.11.2002

Vedlagt følger kopi av Kredittilsynets brev av 25. oktober 2002 vedlagt utkast til forskrift om verdipapirforetaks bruk av oppdragstakere (utkontraktering).

Det bes om høringsinstansenes merknader innen 9.januar 2003. Uttalelser på mer enn en side bes oversendt også i elektronisk form til e.postadresse: postmottak@finans.dep.no.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Tore Mydske
avdelingsdirektør

Vedlegg: Kopi av Kredittilsynets brev 25. oktober 2002 med vedlegg