Høring – forslag til forskriftsendringer for gjennomføring av deler av andre aksjonærrettighetsdirektiv

Finansdepartementet sender med dette på høring et høringsnotat utarbeidet av Finanstilsynet med forslag til forskriftsendringer for gjennomføring av deler av andre aksjonærrettighetsdirektiv.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 22.03.2023

Vår ref.: 22/3586

Lov 6. desember 2019 nr. 77 om endringer i aksjelovgivningen mv. (langsiktig eierskap i noterte selskaper mv.) gjennomfører deler av direktiv 2017/828/EU i norsk rett. Dette er et endringsdirektiv til direktiv 2007/36/EF (aksjonærrettighetsdirektivet). Endringsloven fastsetter bl.a. nye bestemmelser i ulike særlover som retter seg mot institusjonelle investorer og kapitalforvaltere. Som institusjonelle investorer regnes livsforsikringsselskap og pensjonsforetak og som kapitalforvaltere regnes AIF-forvaltere, forvaltningsselskap for verdipapirfond og verdipapirforetak som yter porteføljeforvaltning. Det overordnende formålet er å fremme et langsiktig aktivt aksjeeierengasjement i forbindelse med investeringer i noterte aksjer. I korthet går lovbestemmelsene ut på at institusjonelle investorer og kapitalforvaltere skal utarbeide og offentliggjøre retningslinjer for aktivt aksjeeierskap. Videre skal institusjonelle investorer offentliggjøre en redegjørelse om hovedelementene i deres investeringsstrategi. Dersom forvaltningen er utkontraktert, skal den institusjonelle investoren offentliggjøre elementer i avtalen med forvalteren. Kapitalforvaltere plikter på sin side å gi årlige opplysninger om investeringer som er foretatt på vegne av institusjonelle investorer. Bestemmelsene er vedtatt, men ikke trådt i kraft.

Høringsnotatet omhandler forslag til utfyllende forskriftsbestemmelser til følgende lovbestemmelser, vedtatt ved lov av 6. desember 2019 nr. 77:

  • Lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) kapittel 13 nytt avsnitt IV § 13-22 og § 13-23.
  • Lov 20. juni 2014 nr. 28 om forvaltning av alternative investeringsfond (AIF-loven) § 4-1 a og § 4-7.
  • Lov 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond (verdipapirfondloven) § 8-1 a og § 8-8.
  • Lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) § 9-16 a og § 10-10 a

Finansdepartementet ber om eventuelle merknader til høringsnotatet innen 22. mars 2023.

For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på regjeringen.no ved å klikke «Send inn høringssvar». Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser på Finansdepartementets nettsider. Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for å forelegge høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Med hilsen

Åse Natvig  e.f.
avdelingsdirektør

Henrik Bergsund Klemetsen
seniorrådgiver

Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Bankenes sikringsfond
Barne- og familiedepartementet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Deloite AS
Den Norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Direktoratet for økonomistyring
Econa
Eiendom Norge
Energi Norge
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Finansmarkedsfondet
Norges Forskningsråd
Finanstilsynet
Forbrukertilsynet
Forbrukerrådet
Forvarsdepartementet
Handelshøyskolen BI
Helse- og omsorgsdepartementet
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannende
Hovedorganisasjonen Virke
Huseiernes Landsforbund
IIA Norge
Høgskolen på vestlandet
Industri Energi
Initiativ for etisk handel
Justis- og beregskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunalbanken Norge
Konkurransetilsynet
KPMG AS
KS
Kultur- og likestillingsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Nasdaq Oslo ASA
Nordic Trustee
Norges Bank
Norges Handelshøyskole
Norges Ingeniør- og teknologorganisasjon
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforbund
Norsk Crowdfunding Forening
Norsk Hydro ASA
Norsk Jurnalistlag
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk olje og gass
Norsk Presseforbund
Norsk Redaktørforbund
Norsk Venturekapitalforening
Norsk Øko-Forum
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
NOS Clearing ASA
NTL-Skatt
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Olje- og energidepartementet
Pensjonskasseforeningen
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Regnskap Norge
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Samferdselsdepartementet
Sivilombudet
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Småbedriftsforbundet
Sparebankforeningen i Norge
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Stiftelsesforeningen
Storebrand
The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor)
Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Utenriksdepartementet
Verdipapirfondenes forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen
Virke Inkasso
Yara International ASA
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ØKOKRIM
Økonomiforbundet