Høring - forslag til midlertidige endringer i integreringsforskriften (økt arbeidsretting av introduksjonsprogrammet)

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring forslag til midlertidige endringer i integreringsforskriften.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 05.12.2023

Vår ref.: 23/3568

Det er viktig at fordrevne fra Ukraina kommer raskt i arbeid, ettersom de er her midlertidig. Forskning viser hittil at mange deltagere får et begrenset tilbud i introduksjonsprogrammet. Andelen som er i jobb er lav i Norge sammenlignet med andre nordiske land.

I høringsnotatet foreslår det flere midlertidige endringer i integreringsforskriften for å legge til rette for økt arbeidsretting av introduksjonsprogrammet til fordrevne fra Ukraina. Det foreslås å konkretisere minstekravet til arbeidsrettede elementer i programmet og å stramme inn kravene til forlengelse. Departementet foreslår også en begrensning i muligheten til å ta programmet på deltid og å åpne for at kommunen kan avslå krav om introduksjonsprogram for personer som har jobb eller tilbud om jobb.

Fristen for å sende inn høringssvar er tirsdag 5. desember 2023.

Departementet vil raskt få på plass endringer som kan bidra til at flere går over til arbeid og det er derfor satt en kort høringsfrist.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill. Uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert på regjeringen.no. Vi ber om at høringsuttalelser sendes inn elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på regjeringen.no.

med hilsen 

Toril Melander Stene

avdelingsdirektør                                                   Åste Haukvik Traen 

                                                                                  seniorrådgiver 

 

Departementene

Fylkeskommunene

Kommunene

Statsforvalterne

Akademikerne

Arbeid- og velferdsdirektoratet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Arbeidstilsynet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid

Helsedirektoratet

Hovedorganisasjonen Virke

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Interesseorganisasjonen for kommunal voksenopplæring

Kommunesektorens organisasjon KS

Landsorganisasjonen i Norge

Likestillings- og diskrimineringsombudet

LIM – likestilling, integrering, mangfold

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

Næringslivets hovedorganisasjon

Unio

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsforbundet

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsnemnda

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund