Høring - Forslag til ny ordning for stønad til briller til barn

Vedlagt følger høringsnotat med forslag til innretning av en ny ordning om stønad til briller til barn, samt forslag om en ny bestemmelse med forskriftshjemmel i folketrygdloven for å etablere hjemmelsgrunnlag for ordningen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.06.2022

Vår ref.: 22/2275

Vedlagt følger høringsnotat med forslag til innretning av en ny ordning om stønad til briller til barn, samt forslag om en ny bestemmelse med forskriftshjemmel i folketrygdloven for å etablere hjemmelsgrunnlag for ordningen.

Departementet viser til tidligere dialog mellom brukerorganisasjonene (FFO, SAFO og Blindeforbundet), representanter for fagmiljøene og departementet, herunder innspillsmøte og skriftlige innspill i etterkant til hvordan en ordning best bør innrettes.

Departementet ønsker med dette å få høringsinstansenes syn på vedlagte konkrete forslag til innretning av en ny ordning for stønad til briller til barn.

Det tas sikte på at ny ordning kan tre i kraft fra 1. august 2022. Frist for høringssvar settes til 10. juni 2022.

Høringer er åpne, og alle som ønsker det kan gi høringsuttalelse. Departementet ber om at høringsuttalelsene avgis digitalt ved bruk av den digitale løsningen under "send inn høringssvar" nedenfor. Alle innspill er offentlige etter offentligloven og blir publisert vår nettside

Med hilsen

Sara Bruvoll (e.f.)
avdelingsdirektør

Annicken Fiskvik 
seniorrådgiver

 

Blindeforbundet

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Norske ortoptisters forening

Optikerforbundet

Samarbeidsforumet for funksjonshemmedes organisasjoner

Synsinfo

Universitetet i Kongsberg Nasjonalt senter for optikk og øyehelse

Øyelegeforeningen