Høring - forslag til nye forskrifter

Forslag til forskrift om verdipapirfonds utlån av finansielle instrumenter og forslag til forskrift om differensiert forvaltningsgodtgjørelse - høringsfrist 30. august 2002

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

99/1294 FM CBe

29.05.2002

Vedlagt følger linkdoc133391#docKredittilsynets høringsnotat og oversendelsesbrev datert 15. april 2002 hvor det foreslås nye forskrifter om verdipapirfonds utlån av finansielle instrumenter og differensiert forvaltningsgodtgjørelse.

Når det gjelder utkast til forskrift om utlån av finansielle instrumenter bes særlig om en vurdering av behovet for å definere ”utlån” og eventuelt forslag til slik definisjon.

Det bes om høringsinstansenes merknader til forslagene innen 30. august 2002. Høringsuttalelser på mer enn én side bes vedlagt på diskett eller sendes i elektronisk form til e-postadresse arkiv.postmottak@finans.dep.no.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Tore Mydske
avdelingsdirektør

linkdoc133386#docVedlegg

Gjenpart

Kredittilsynet

VEDLEGG