Høring - forslag til samordning av diverse forskrifter om meldeplikt for fartøyer - innstilling fra en interdepartemental arbeidsgruppe

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Fiskeridepartementet nedsatte våren 2001 en interdepartemental arbeidsgruppe som skulle se nærmere på grunnlaget for å samordne gjeldende forskrifter om meldeplikt for fartøyer i forbindelse med anløp norske farvann og havner.

I innstillingen fra arbeidsgruppen av 1. juli 2002 fremmes det forslag til en ny samordnet forkrift om meldeplikt for fartøyer.

Det anmodes om høringsinstansens merknader til innstillingen med forslag til samordnet forkrift innen 20 mai 2003.

Med hilsen

Willy Grepstad
avdelingsdirektør

Johan Eggen
rådgiver

Finansdepartementet

Forsvarsdepartementet

Justisdepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Miljøverndepartementet

Samferdselsdepartementet

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Kystdirektoratet

Sjøfartsdirektoratet

Politidirektoratet

Toll- og avgiftsdirektoratet

Næringslivets- hovedorganisasjon

Landsorganisasjonen i Norge

Norsk Losforbund

Norsk Havneforbund

Norsk Havneforening

Norges Rederiforbund

Rederienes Landsforening

Fraktefartøyenes Rederiforening

Norsk Skipsmeglerforbund

Transportbrukernes fellesorganisasjon

Logistikk- og transportbedriftenes landsforening

Norsk Sjøoffiserers Forbund

Norsk Sjømannsforbund

Maritimt Forum

Vedlegg;

Innstilling fra en interdepartemental arbeidsgruppe av 1. juli 2002 om Forslag til samordning av diverse forskrifter om meldeplikt for fartøyer (pdf-format)