Høring - forslag til samordning av diverse forskrifter om meldeplikt for fartøyer - innstilling fra en interdepartemental arbeidsgruppe

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: