Høring: Forslag til tiltak på tannhelsetjenestens område

Høringsfrist: 1. desember 2003

Status:

Høringsfrist: 01.12.2003

Høringsinstansene (etter vedlagte liste)

Vår ref.: 03/00158 HTA-AnM
Dato: 22.08.2003


Hovedmålsettingen for landets helsepolitikk er å sikre et likeverdig tjenestetilbud av helsetjenester, inkludert tannhelsetjenester, til alle uavhengig av hvor i landet en bor. Utfordringene i tannhelsetjenesten er først og fremst knyttet til at det i deler av landet ikke er personell som kan tilby tannhelsetjenester det er behov for. Dette gjelder særlig overfor grupper som har rettskrav på nødvendig tannhelsehjelp etter tannhelse-tjenesteloven.

Typiske trekk ved situasjonen er; a) ledighet i offentlige tannlegestillinger (varierende fylkesvis fra 0 til 30 %), b) økende problemer med å få solgt praksiser/rekruttert til privat praksis i distriktene, c) overetablering i visse områder (spesielt Oslo-området),

d) varierende anvendelse av tannpleiere i offentlig sektor, og stort potensiale for ansettelse av tannpleiere i privat sektor fremfor rekruttering av tannleger, og e) begrenset samarbeid mellom offentlig og privat sektor, særlig mht. løsning av de prioriterte oppgaver i henhold til tannhelsetjensteloven.

På denne bakgrunn etablerte Helsedepartementet en arbeidsgruppe høsten 2002 som fikk i oppdrag å utrede problemstillingene og komme med forslag til tiltak. Arbeidsgruppens rapport ble ferdigstilt 11. juli 2003, og sendes herved på alminnelig høring. Et sammendrag av innholdet i rapporten fremgår av kapittel 2 i rapporten.

Høringsfristen er 1. desember 2003.

Det vedlegges en liste over høringsinstansene.

Høringsuttalelsene sendes Helsedepartementet, Helsetjenesteavdelingen, Postboks 8011 Dep., 0030 Oslo.

Rapporten ligger på Helsedepartementets hjemmeside www.dep.no/hd/norsk under "Publikasjoner" og "Høringsnotater".

Med hilsen

Kjell Røynesdal e.f.
avdelingsdirektør

Anne Myhr
rågiver

Vedlegg:

Høringsinstanser
Høringsnotat: Rapport I-1086 B – Tannhelsetjenesten
Rapporten finnes i PDF-format og kan lastes ned i sin helhet.