Høring – garantiordninger ved konkurs i forsikringsforetak som tilbyr yrkesskadeforsikring

I samråd med Finansdepartementet sender Justis- og beredskapsdepartementet med dette på høring forslag til endringer i finansforetakslovens regler om garantiordningen for skadeforsikring, yrkesskadeforsikringsloven, finansforetaksforskriften og forskrift om utlikning av utgifter ved tilsyn, samt andre alternative forslag.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 30.05.2023