Høring - gjennomføring av direktiv (EU) 2020/1057 – regler om utsending av sjåfører

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 16. desember 2004 nr. 1566 om utsendte arbeidstakere.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 24.05.2023

Vår ref.: 23/1099

Formålet med endringene er å gjennomføre regler som er fastsatt i direktiv (EU) 2020/1057 om fastsettelse av særlige regler om utsending av sjåfører i veitransportsektoren relatert til direktiv 96/71/EF og direktiv 2014/67/EU og endring av direktiv 2006/22/EF for så vidt gjelder krav til håndheving, og av forordning (EU) nr. 1024/2012.

Direktivet fastsetter regler innen to forskjellige områder; utsending av sjåfører og håndheving av kjøre- og hviletidsregler og arbeidstidsregler. Denne høringen gjelder den delen av direktivet som omhandler utsending av sjåfører. Samferdselsdepartementet har ansvaret for gjennomføring av kravene til håndheving av kjøre- og hviletidsregler mv. og forslag til gjennomføring vil bli sendt på separat høring.

Direktivets særregler om utsending av sjåfører har tre hovedtemaer:

  • Artikkel 1 nr. 3 til 10 gir særregler om når en sjåfør skal - og ikke skal - anses for å være utsendt fra transportvirksomhetens etableringsland til et annet medlemsland (vertslandet).
  • Artikkel 1 nr. 11 til 16 fastsetter hvilke administrative krav og kontrolltiltak som kan iverksettes for å overvåke etterlevelsen av krav etter utsendingsdirektivet på veitransportområdet.
  • Artikkel 5 og 6 fastsetter krav til sanksjoner for brudd på direktivets regler om utsending og krav om at landene skal ha en håndhevingsstrategi.

Særreglene gjelder for godstransport og for persontransport i form av turbusstransport og rutetransport.

Departementet foreslår endringer i forskriften for utsendte arbeidstakere som anses nødvendige for å oppfylle direktivforpliktelsene.

Frist for å sende inn høringssvar er 24. mai 2023.

Høringer er åpne, og alle kan sende inn innspill. Departementet ber om at

høringsinstansene vurderer om saken bør sendes til underliggende etater eller

virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende.

Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

med hilsen 

Rune Ytre-Arna 

avdelingsdirektør 

                                                                           Siri Stangeland 

                                                                           seniorrådgiver 

Advokatforeningen
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arbeidsretten Barne- og familiedepartementet
Datatilsynet
Direktoratet for arbeidstilsynet
Fagforbundet Post og finans
Fellesforbundet
Finansdepartementet
Forskningsstiftelsen Fafo
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Hovedorganisasjonen Virke
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og distriktsdepartementet
Kommunesektorens organisasjon KS
Kultur- og likestillingsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Norges lastebileier-forbund
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
NHO Logistikk og Transport
NHO Reiseliv
NHO Transport
Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbundet
Olje- og energidepartementet
Politidirektoratet
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Samferdselsdepartementet
Sivilombudsmannen
Skattedirektoratet
Statistisk sentralbyrå
Tolldirektoratet
Transportøkonomisk institutt
Trygg Trafikk
Unio
Utenriksdepartementet
Vegdirektoratet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Yrkestrafikkforbundet